สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตร Systematic Thinking for Problem Solving วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร Systematic Thinking for Problem Solving วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สถิติการชม : 162 ครั้ง
หลักสูตร Systematic Thinking for Problem Solving วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 
ราคา 3,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
@Hip Bangkok Hotel

 

หลักสูตร Systematic Thinking for Problem Solving

 

 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.–16.00 น.

 

@St.James Hotel ซอยสุขุมวิท 26 กทม.   (โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

วิทยากร : อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี                         

 

 

 

หลักการและเหตุผล   

                 

      ในการดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ นอกเหนือจากการผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์และ
ทิศทาง ที่องค์กรได้วางไว้ สิ่งหนึ่งที่นักบริหารมักประสบอยู่ คืออุปสรรคและปัญหา ซึ่งมีทั้งที่คาดการณ์
ไว้และที่คาดไม่ถึง นักบริหารจึงจำเป็นต้องลงมือ "แก้ปัญหาและตัดสินใจ" อะไรบางอย่าง แต่บ่อยครั้ง
ที่เป็นการแก้ปัญหาแบบ "สัญชาติญาณ" หรือ "แก้ไม่ตรง" ทำให้ปัญหานั้นหายไปเพียงชั่วคราว แล้วกลับ
มาเกิดขึ้นอีก และเกิดผลกระทบกับงานอื่นตามาจนส่งผลเสียหายมากมาย
      ดังนั้น "หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ" (Problem Solving & Decision Making)
คือ กุญแจดอกสำคัญที่ไขก๊อกการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ในการวางแผนงานเชิงป้องกัน
กระบวนการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

 1. สามารถนำหลักการและแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงาน
 2. สามารถประเมินสถานการณ์ของปัญหาที่เผชิญอยู่ว่าควรแก้ไข และตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 3. สามารถคิดวางแผนเชิงป้องกันปัญหาและความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

หัวข้อการอบรม

Module # 1 สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจไม่ง่ายอย่างที่คิด

 • ปัญหาของคน : เรียนรู้วิธีการจัดการกับคน ไม่ให้ปัญหาเกิดปัญหาด้านอารมณ์
 • ปัญหาของงาน : เรียนรู้วิธีการจัดการกับระบบงานเงื่อนไข เป้าหมายของงานที่ขัดแย้งกัน
 • ในแต่ละฝ่ายงาน
 • ปัญหาของสถานการณ์  :  เรียนรู้วิธีการจัดการกับข่าวลือ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดปัจจุบันทันด่วน

Module # 2 กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ 4 ขั้นตอน

 * การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยหลักการ E-I-P  พร้อมกรณีศึกษา

 • วิเคราะห์เหตุการณ์  (Event)
 • ลำดับความสำคัญ (Importance)
 • กระบวนการที่ใช้ (Process)

*วิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงกรณีให้เครดิต

 • กำหนดปัญหา
 • วิเคราะห์ข้อมูลของปัญหา
 • ค้นหาสาเหตุของปัญหา
 • การแก้ปัญหา
 • การติดตามผล

* กระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน  พร้อมเครื่องมือและฝึกจากกรณีศึกษา

 • กำหนดเป้าหมยและผลลัพธ์
 • กำหนดมาตรฐานเปรียบเทียบ
 • สำรวจทางเลือก
 • ประเมินทางเลือก
 • การตัดสินใจเลือก

* กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้น (เชิงป้องกัน) 4 ขั้นตอน พร้อมกรณีศึกษา

 • กำหนดแผนปฏิบัติงาน
 • ระบุปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
 • การป้องกันและแผนสำรอง
 • การทบทวนแผนและซักซ้อม

* สรุปหลักการและแนวทางการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

* แถมด้วยเทคนิคการจัดการความขัดแย้งระหวางบุคคลในการทำงานร่วมกัน

* สุดยอดหลักการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  (E.Q)

* เกมหรือกรณีศึกษา : ที่ออกแบบไว้แล้วหรือออกแบบตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 9.00-16.00 น.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • พนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการ

วิธีการฝึกอบรมบรรยาย  (Lecture) เกม (Game)  กรณีศึกษา (Case Study)  และกิจกรรมกลุ่ม  (Workshop)


ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

 

สถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

สมัึคร 1 ท่าน 3,800 266 114 3,952
สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 3,400 238 102 3,536
         

 

 

 

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   

คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444

Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

>> วิธีการชำระเงิน >>

ช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที    

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com


 

 

 
 
Online:  19
Visits:  1,014,414
Today:  195
PageView/Month:  23,679