สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

13 July 2021
สถิติการชม : 98 ครั้ง
13 July 2021
 
 

Online by Zoom Public Training   พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

 

หลักสูตร  ผู้นำเชิงรุก  ทุกคนก็เป็นได้  (Be Proactive Leader) 

 

** เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน **

                

     

วันที่  13 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00-16.00  น.  (6 ชม.)

 


วิทยากร  ว่าที่ร.ต.ดร.ธานี ชาวสวน

 

พิเศษ เพียงท่านละ  2,350.-  สมัคร 4 จ่าย 3 +++


 

 

หลักการและเหตุผล

           ท่านเคยตั้งข้อสังเกต บ้างหรือไม่ว่า การลาออกของพนักงานในทุกระดับเป็นระยะๆเกิดจากเหตุผลใดบ้างหรือแม้กระทั่งการรายงานเรื่องเครื่องจักร break down หรือจำนวนของเสียที่ไม่มีท่าทีจะลดลง พวกเราในฐานะผู้บริหารได้ทำการแก้ไขและปิดรูรั่วนั้นๆอย่างไรหรือแค่ฟังการรายงานในแต่ละวัน ถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ทำ 8D report และนั่งมองดูว่าเป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ต้องดำเนินการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ก็หาคนใหม่เข้ามาแทน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินอย่างที่เรารู้จักกัน การลงไปพูดคุยกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ พอจะทำให้เรามีข้อมูลทั้งทางด้านการทำงานที่ติดขัดของพนักงานตลอดจนสัมผัสกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง ซึ่งแตกต่างจากการทำงานบนหอคอยงาช้างของทุกท่านที่มักจะชอบนั่งเทียนและรายงานให้ทันในที่ประชุมว่ามันน่าจะอย่างนั้น อย่างนี้ ซึ่งไม่ใช่ fact หรือความจริงทั้งหมด รู้อย่างนี้แล้วหากท่านเป็นเบอร์หนึ่งของหน่วยงานหรือขององค์กร ท่านจะทำอย่างไรก่อนและหลัง น่าคิดใช่ไหมครับ


           ภาวะผู้นำ มีความสำคัญต่อการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุประสิทธิผล ขององค์กรแล้ว ผู้บริหารยังต้องให้ความสนใจต่อบุคลากรในองค์กรด้วย ภาวะผู้นำนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำในการที่จะนำพา องค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องให้ความมั่นใจ เพื่อการยอมรับ ของคนในองค์กร อันจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ผู้นำจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อความ ให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสื่อความที่ดีนั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการสร้างพันธะสัญญา (commitment) และทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (cooperation) ในที่สุด  ในการบริหารองค์กรของผู้บริหารย่อมต้องเผชิญความรุนแรง และความรวดเร็วทั้งกระแสของการแข่งขัน และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้องอาศัยศักยภาพของตนเอง และของทีมงานร่วมกัน รวมถึงความมีระบบที่ต้องดำเนินไป ให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้ โดยระบบที่ถูกต้องของแต่ละองค์กรนั้น ก็จะอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ (vision) คือ ต้องการจะเป็นอะไร และตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยม (value) คือ จะไปให้ถึงจุดนั้นโดยยึดอะไรเป็นหลัก ซึ่งถือว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร การมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนตั้งแต่แรก จะสามารถประเมินผลได้ว่าผลในการดำเนินงานนั้นบรรลุประสิทธิผล (effectiveness) หรือไม่ ซึ่งเป็นกรอบความคิดใหม่ในการประเมินผลที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงมากกว่าที่จะมุ่งแต่ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นหลักอย่างเดียว ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการสร้างผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้ (output) กับปัจจัยนำเข้า (input) เป็นหลัก แต่ส่วนคำว่าประสิทธิผลนั้นจะมองเน้นไปที่ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  

           ผู้นำ นอกจากจะต้องตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กรแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญต่อการปรับกระบวนการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย ภาวะผู้นำ นั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารในการที่จะนำองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ เพื่อการยอมรับของคนในองค์กร และของผู้ใช้บริการ ผู้นำจึงต้องมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารให้ชัดเจน และต้องอาศัยศักยภาพของตนเอง และของทีมงานร่วมกัน โดยคำนึงการจัดระบบโครงสร้างในองค์กร ที่สำคัญ คือ การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร การมีเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรตั้งแต่แรกก็จะสามารถประเมินผลสำเร็จขององค์กรได้ นั่นหมายถึง การมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ในเรื่องของการบริการ และคุณภาพ

           หลักสูตรนี้ได้น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงมาประกอบการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของเราให้มีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาคนเป็นตัวตั้ง และยึดหลักผลประโยชน์ของพนักงานตลอดจนภูมิสังคม ที่คำนึงถึงความแตกต่างในแต่ละพื้นที่และการพึ่งพาตนเอง โดยรู้จักประมาณตนและดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและทำตามลำดับขั้น อย่างบูรณาการซึ่งต้องอาศัย ความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”และการ “รู้ รัก สามัคคี ”  

 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้หัวหน้างานจนถึงผู้บริหาร

 สามารถอธิบายและตระหนักได้ว่า วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างไร
นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่พนักงานกด like
น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.          1. หัวหน้างานและผู้บริหารทุกระดับเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองโดยให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างเต็มใจและทันเวลา
2.          2. บรรยากาศในการทำงานเป็นทีมของหัวหน้างานและผู้บริหารเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
3.          3. มีทัศนะคติในเชิงบวกต่อการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
 
เนื้อหาการอบรม
1.          ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม ในการพัฒนาองค์กรให้เป็น High Performance  Organization
2.          การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
             2.1 สมรรถนะที่จำเป็นของผู้นำ (Be proactive, Begin with the end in mind)
             2.2 การบริหารเวลา (Put first thing first : Time Management)
3.          แรงจูงใจภายในของพนักงาน (Seek first to understand then to be understood)
4.          การบริหารและทำงานร่วมกับ ผู้ตาม แบบต่างๆ (Think win-win)
5.   ผู้นำที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีม (The Synergy)
6.   การพัฒนาตนเอง 4 มิติ (Sharpen the saw)
 
เวลาในการอบรม :  1 วัน : 6 ชั่วโมง (09.00 – 16.00)
 
กลุ่มเป้าหมาย :      หัวหน้างาน – ผู้บริหารทุกระดับ
 
วิธีการฝึกอบรม : Lecture 20% , Workshop & Discussion 70%, Q&A 10%
 
วิทยากร :  ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธานี  ชาวสวน CEO วิทยากรแห่งสยาม  
 

   “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้”
 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

จะทำการส่งเอกสารการบรรยาย File PDF ทาง E-mail ก่อนอบรม 2-3 วัน 

พร้อมรับใบรับรองวุฒิบัตรทางไปรษณีย์

สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษ ท่านละ 

2,350

164.50

70.50

2,444

สมัคร 4 จ่ายแค่ 3ะ 7,050 493.50 211.50 7,332

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 

 

 

อบรม Online  ผ่าน Zoom   พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

 

หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ... นายจ้างและฝ่าย HR  ควรรับมืออย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด

 

** เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน **

                

     

วันที่  19 มกราคม 2564  เวลา 13.00-16.00 น.

 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า


 

เฉพาะเดือนมกราคม 64  ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ท่านละ  1,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 2,900 บาท) 

 

 

 

        

หัวข้อการสัมมนา 

                        

1.      การดำรงตนของ ผู้บริหาร - HR. ที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 2.      การรักษาความลับขององค์กร - การใช้อำนาจตามหน้าที่ - การถ่ายทอดคำสั่ง ผู้บริหาร - HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

3.      ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ - อยากอยู่กับองค์กรนานๆ-ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร- HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
4.      การเขียนสัญญาเพื่อจ้างพนักงานทดลองงาน และการเขียนสัญญาจ้างเพื่อจ้างพนักงานที่ผ่านทดลองงาน แต่ละสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างระยะเวลาการจ้างแตกต่างกันอย่างไร..?
5.      การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวเมื่อใด..? หรือนายจ้างขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีก เมื่อนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..? เพราะอะไร..?
6.      ทำสัญญาจ้างพนักงาน 11 เดือน เมื่อครบสัญญาจ้างแล้วให้ออก แล้วทำสัญญาจ้างอีก 11 เดือน เมื่อเลิกจ้างตามสัญญากฎหมายคุ้มครองลูกจ้างอย่างไร..? นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..?
7.      7 ประการที่ลูกจ้างได้รับ สิทธิตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562 มีอะไรบ้าง
8.      พบปัญหาพนักงาน - เข้า - ออกงาน บ่อยๆ ผู้บริหาร- HR.จะแก้ปัญหาอย่างไร..? จะวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อนระหว่างองค์กร กับพนักงาน อย่างไร..?
9.      ปัญหาที่ทำให้พนักงาน ทำผิดวินัยบ่อยๆ มาจากอะไร..?  มีจุดอ่อนตรงไหน

 10.   การแก้ปัญหาเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
11.   การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงาน นายจ้างต้องกำหนดเงื่อนไข ในการจ่ายอย่างไร..?  (เพราะเงินโบนัสที่ลูกจ้างได้รับคือ เงินที่ลูกจ้างได้รับโดยเหงื่อไม่ออก)
12.   การแก้ไข - เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?
13.   กรณีมีพนักงาน เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผู้บริหาร - HR.ต้องเตรียมข้อมูล -นโยบายของนายจ้างเพื่อนำเสนอในการไกล่เกลี่ย ให้ปัญหาหมดไปได้อย่างไร..?
14.   นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณงาน ตามข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..?        (ให้ออกโดยไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
15.   พนักงานเกษียรงานแล้ว นายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีก - ต้องทำสัญญาจ้าง - กำหนดเงื่อนไขการจ้าง - กำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ ต่อลูกจ้างอย่างไร..?
16.   วันหยุดตามประเพณีได้กำหนดและประกาศไปแล้ว นายจ้าง - ลูกจ้าง ต้องการเปลี่ยนไปหยุดในวันอื่น (สลับวันหยุด) ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?
17.   นายจ้างได้กำหนดให้วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ เมื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่เปลี่ยนนิติบุคคล และมีนโยบายให้เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ จากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำอย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้หรือไม่..? เพราะอะไร...?
18.   กรณีลูกจ้างนำรถยนต์ ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงาน ให้กับนายจ้าง จะได้รับ ค่าเสื่อมรถยนต์ จากนายจ้างอย่างไร..?
19.   จัดรถนำเที่ยวให้กับพนักงาน เพื่อไปพักผ่อนประจำปี - ค่ารถ – ค่าอาหาร - ค่าเครื่องดื่ม - ค่าที่พักนายจ้างออกให้ทั้งหมด กรณีมีพนักงานชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บ นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัย ได้หรือไม่  (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)
20.   หลังเลิกงานนายจ้างจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านอาหารให้กับพนักงาน มีพนักงานเมาจำหน้ากันไม่ได้ชกต่อยกันในงานเลี้ยง นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัยได้หรือไม่..? (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)
21.   จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ทำงานในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้ จ่ายวันละเท่าไร..? ต้องนำไปหักภาษีด้วยหรือไม่ - เพราะอะไร..?
22.   พนักงานมาทำงาน สายบ่อยๆ จะจัดการกับปัญหานี้ ให้หมดไปได้อย่างไร..?
23.   ประเภทลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ หัวหน้างาน ยังไม่อนุมัติการลาก็หยุดงานไป -โทรลางาน -ไลน์ลางาน - ฝากเพื่อนลางาน - ลาย้อนหลังจนเป็นอาจิณ - ผู้บริหาร - HR. จะออกกฎเหล็กอะไรได้บ้าง
24.   ภายในปีชอบลาป่วยเพื่อเอายอด  -ป่วยวันเดียว - ป่วยทุกอาทิตย์ - ป่วยไม่จริง ผู้บริหาร - HR.  จะมีวิธีป้องกันอย่างไร..? จะตรวจสอบการลาป่วยเท็จเพื่อลงโทษวิธีใด..?
25.   หัวหน้างานอนุมัติการลาไม่ถูกระเบียบบ่อยๆผู้บริหาร- HR.จะตรวจสอบ และลงโทษหัวหน้างานอย่างไร..? (โดยพฤติกรรมชอบเอาความถูกใจไว้เหนือความถูกต้อง)
26.   กรณีมีพนักงานเข้าร้องทุกข์ต่อ HR.ให้เหตุผลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลงานประจำปี จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายุติลง
27.   พนักงานปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ชอบทำผดวินัยบ่อยๆ ก่อนจะมีคำสั่งย้ายหน่วยงานไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่ ต้องเตรียมข้อมูล - ตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้าง..?
28.   ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับ - ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดมีตำแหน่งอะไรบ้าง..? กรณีที่ตำแหน่งงานที่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ทำงานเกินวันละ 1-2 ชั่วโมง HR.ต้องทำอย่างไร..?
29.   รับลูกจ้างเข้าทำงานด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - บอกเลิกจ้างด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - ด้วยทางโทรศัพท์ - ด้วยทางไลน์ - ด้วยทางอีเมลย์ กรณีดังกล่าวนายจ้างได้ปฏิบัติต่อลูกจ้างสิ่งใดมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายแรงงาน เพราะอะไร..?
30.   ทำงานได้รับความเสียหายนายจ้างไม่เลิกจ้างต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายได้บัญญัติไว้ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง  ผู้บริหาร - HR.จะใช้เทคนิคอย่างไร..? เพื่อให้ลูกจ้างได้ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
31.   กรณีมีพนักงานร่วมกันชุมนุมกดดันนายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าสวัสดิการตามต้องการ ผู้บริหาร - HR.หัวหน้างาน - จะเผด็จศึกกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติลงได้อย่างไร..?
32.   ลูกจ้างลาออกจากงานต่อหัวหน้างานจะมีผลเมื่อใด..? หรือเมื่อใบลาออกไปถึงผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติการลาออก - วันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก กฎหมายให้สิทธิต่อนายจ้าง - หรือต่อลูกจ้างอย่างไร..?
33.   ลูกจ้างลาออก - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันลากิจได้รับค่าจ้าง เมื่อสิ้นปีไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..? กรณียังไม่ลาออกจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
34.   ในระหว่างเป็นลูกจ้างแอบไปทำงาน หรือ ชอบแอบเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง...?
35.   ทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างยึดเงินประกันการทำงาน - ยึดเงินค่าจ้าง - เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น นายจ้างทำได้หรือไม่..? เพราะไร..?
36.   ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อมาไม่มาทำงานหายไปเลย ออกจากงานก่อนครบ 30 วัน ตามสัญญาจ้าง-ตามข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง..? เพราะอะไร..?
37.   องค์ประกอบที่นายจ้างพิจารณาความผิด เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..? เพราะจะมีผลต่อการออกใบเตือน - สั่งพักงาน - เลิกจ้างเพื่อให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง
38.   การออกใบเตือนเขียนข้อความให้ครอบคลุมความผิด -ให้มีผลตามกฎหมาย -ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือนต้องมีข้อความอย่างไร..? กรณีไม่เซ็นรับใบเตือน ผู้บริหาร- HR. จะจัดการอย่างไร..?
39.   การออกหนังสือเลิกจ้าง - เขียนให้ดี -ให้มีผลต่อการนำเสนอ และ ขยายความ ต่อศาลได้ ต้องมีข้อความอย่างไร..? ต้องอ้างอิงอะไรบ้าง..?
40.   เมื่อออกจากงาน - ลาออก - ละทิ้งหน้าที่ - สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง -ไม่ผ่านทดลองงาน - เกษียรงานตามโครงการ - ถูกไล่ออก - ปลดออก -ให้ออก กรณีดังกล่าว ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการประกันการว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคมอย่างไร..?

 

 • ถาม - ตอบ - แนะนำ
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลทั่วไป
 • ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 • วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า
        

  ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
     • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย)
     • เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ

     • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน
     • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
     • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
     • เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ปี 2562

   

   

   

   

  ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

  รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   

  รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


  สถานภาพ 

  ค่าลงทะเบียน 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

  ราคาสุทธิ 

  ราคาพิเศษ ท่านละ 

  1,500

  105

  45

  1,560

   

  รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


  สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


  วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

  โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

  >> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

  (กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

  (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

   

   

  การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

  3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

   

  ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


   
   
  คลฺีก Download ใบสมัคร
   
   
   
  Online:  5
  Visits:  3,152,450
  Today:  480
  PageView/Month:  41,771