ประเภทสินค้า
หลักสูตร ด้าน HR
สถิติการชม : 546 ครั้ง
หลักสูตร ด้าน HR
 

หลักสูตร ด้าน HR

 1. เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน
 2. Leader as a Coach and Mentor ผู้นำแบบโค้ชและพี่เลี้ยง
 3. Coach for Performance Improvement การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการทำงาน
 4. Empower Communication for Leader การสื่อสารที่สร้างพลังสำหรับผู้นำ
 5. Powerful Communication for Supervisor การสื่อสารที่สร้างพลังสำหรับหัวหน้างาน
 6. Coaching for Modern Leader เทคนิคการโค้ชสำหรับผู้นำยุคใหม่
 7. เทคนิคการวางแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน    Effective Planning & Follow up for Supervisor
 8. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพสำหรับหัวหน้างานกับเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในองค์กร
 9. Collaboration Team for Hi Potential Teamwork การสร้างทีมให้รวมเป็นหนึ่ง  เพื่อสร้าง Teamwork ที่มีศักยภาพสูง
 10. Modern & Smart Supervisor หัวหน้างานยุคใหม่ที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
 11. Employee Engagement Strategy กลยุทธ์สร้างความผูกพันเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 12. เทคนิคบริหารความฉลาดทางอารมณ์และจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ
 13. ทักษะในการจัดการระบบความคิด เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
 14. การเสริมสร้างเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก
 15. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 70 – 20 -10 เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม
 16. Proactive & Smart HR เสริมทักษะ HR ยุคใหม่ให้ก้าวไกลไปกับพร้อมองค์กร
 17. การบริหารงานบนความแตกต่างของคน Diversity Management
 18. Conflict Management Technic เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้ง
 19. Effective & Creative Mentoring Program การสร้างระบบพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ในองค์กร
 20. การจัดทำ KPI เพื่อตั้งเป้าหมายและสร้างให้เกิดความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร
 21. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพและพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จ
 22. การพัฒนาระบบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร
 23. Smart JD base KPI and Competency
 24. การจัดทำ Competency ทั่วทั้งองค์กร และนำ Competency เข้ามาในงานพัฒนาบุคลากร
 25. การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR
 26. รวมเทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเลือกคนที่”ใช่”ให้องค์กร
 27. แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Individual Development Plan for Team and Excellent Performance)
 28. พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0 ( Skill Development for Modern Supervisor in 4.0 Age )
 29. พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องอย่างที่ใช่ ได้ทั้งใจ (หัวหน้า) และผลงาน  ( How to be Excellent Subordinator with Excellent Performance )
 30. โปรแกรมการดูแลพนักงานและเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On boarding and Mentoring Program)
 31. เส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ภาคปฏิบัติ (Career path & Succession Planning : Practical course )
 32. เทคนิคการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ ( HR for Non HR for Supervisor and Line Manager )
 33. การเขียน Email ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ( Professional Business English Email)
 34. การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ( Business English writing for communication in organization )
 35. The Power of Teamwork พลังแห่งทีม พลังแห่งชัยชนะ
 36. OKRs แนวทางปฏิบัติและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
 37. การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (Manpower Planning Management)
 38. จับมือปั้น Competency – Based Model (CBM)
 39. เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency
 40. ปั้น HR พันธ์แกร่งให้องค์กร (The Strong HR)
 41. HR FOR NEW HR
 42. เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น  (Signature Analysis for Selection Technique)
 43. การวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Plan Formation)
 44. การจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ (Action Plan Essential)
 45. เรียนรู้เรื่องสมรรถนะและการปรับใช้งานในองค์กร (Competency and Its Implementation)
 46. การวิเคราะห์อัตรากำลังคนและวางแผนกำลังคน (Workforce Planning & Workforce Analysis)
 47. การจัดทำตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
 48. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer)
 49. OJT เทคนิคการสอนงานเชิงปฏิบัติ
 50. เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
 51. สร้างจิตสำนึกและความภักดีต่อองค์กร
 52. ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  ,
 53. ภาวะผู้นำสร้างได้
 54. ความรู้เรื่อง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
 55. บริหารเวลา time management
 56. การลดต้นทุนแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Effective Cost Reduction improvement )
 57. การใช้ เครื่องมือ COMPETENCY ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 58. ทักษะการสอนงาน ประเมินงาน
 59. เทคนิคและทักษะการสอนงานแบบ OJT (ON THE JOB TRAINING)
 60. เทคนิคการเขียน job description
 61. การสร้างความสุขในองค์กร happy workplace
 62. การสร้างวิทยากรภายในองค์กร
 63. เทคนิคการจัดทำดัชนีชี้วัด KPI
 64. Effectively Communication (การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)
 65. Leadership Skill
 66. พัฒนาเทคนิคการบริหารคนและการโค้ชลูกน้อง
 67. การบริหารความเปลี่ยนแปลง Change management
 68. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
 69. การประเมินผล การติดตามผล และการคิดค่าคุ้มทุนการฝึกอบรม (Evaluation Follow up & ROI for Training)
 70. 9 ทักษะสำหรับหัวหน้าเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 71. การบริหารจัดการคน People Management
 
Online:  6
Visits:  4,183,603
Today:  2,059
PageView/Month:  15,104