สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ปฏิทินสัมมนาประจำปี 2018

มกราคม

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เดือนมิถุนายน 2018

วันที่

หลักสูตร   

วิทยากร  
 5/6/2018
การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล  (Analytical & Logical Thinking) อาจารย์ทรงธรรม  หัตถา
 5/6/2018 การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)  อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัว
6/6/2018 การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
7/6/2018 ระบบ 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย  
7/6/2018  กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
7-8/6/2018 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)  อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ 
7-8/6/2018

ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”:พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร

พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560

อ.วัชระ ปิยะพงษ์,อ.วิชัย มากวัฒนสุข
8/6/2018 9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย  อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
8/6/2018 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน อาจารย์นทษร  สุขสารอมรกุล
8/6/2018 เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย (Employment Termination)  อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)
9/6/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015
บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
9/6/2018 เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิตด้วย Poka Yoke  N/A
12/6/2018 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 Q อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ
12/6/2018 ศิลปะการบริหารการประชุมครบวงจร อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
13/6/2018 การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี 
13/6/2018 การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
13/6/2018 เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)  อาจารย์ธนกฤต  ภูษิตาอภิวัฒน์
14/6/2018 Analytical Skill for Logical Thinking อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
14/6/2018 เจาะลึก ประเด็นภาษีด้านบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
14/6/2018 เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ  
15/6/2018 หลักสูตร การสอนงาน OJT ตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY N/A
15/6/2018 Positive Plus+ บวกความคิด พิชิตความสำเร็จ อาจารย์พสิษฐิ์  เรืองวิริยะกุล 
15/6/2018 กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรู้ อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
16/6/2018 การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อคสมัยใหม่ อาจารย์สมเกียรติ  ลีรัตนขจร
18/6/2018 เทคนิคการสื่อสารงานบริการ (Communication Techniques on Service)  อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
18-19/6/2018 Intermediate Excel for Database and Special Functions อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก
19/6/2018 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
19/6/2018 กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน  อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
19/6/2018 ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
อาจารย์สุกิจ   ตรียุทธวัฒนา
20/6/2018 Lean Supply Chains อาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์
20/6/2018 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ HRD STRATEGY อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
21/6/2018 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Handling Customer Complaints) อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
21/6/2018 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management)  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
21/6/2018 เทคนิคการนำเสนอให้ประสบความสำเร็จ (Successful Presentation Skills) อาจารย์สมฤทธิ์ ชุณหรัศมี
21/6/2018 การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS) อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
21/6/2018 ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC (To Enhance Good Capturing Reader Skill Towards AEC) อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
21/6/2018 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
22/6/2018 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control อาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์
22/6/2018 เลขานุการบริหาร 4.0 อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธิ์
22/6/2018 Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
อาจารย์ร่มฉัตร  แย้มละออ 
22/6/2018 วินัยลงโทษพนักงานกระทำความผิด ปลดออก ไล่ออก การออกหนังสือเตือน เลิกจ้าง  ดร.ชยุตพงศ์  นิลอ่อน
22/6/2018 Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด อาจารย์ร่มฉัตร  แย้มละออ
22/6/2018 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skill for Training Officer) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
22/6/2018 การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่ อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
22-23/6/2018 Quality Control Circle Practice (QCC Practice) N/A
23/6/2018 เทคนิคการตรวจนับสินค้า อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์
23/6/2018 รู้เท่าทัน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย วิทยากรชำนาญการด้านภาษี
26/6/2018 การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
อาจารย์เกียรติขจร โฆมานะสิน
26/6/2018 เจาะลึกประเด็นแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า
26/6/2018 แนวคิดและเทคนิคการนำ "ลีน" มาใช้ในสำนักงาน อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 
27/6/2018 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
27/6/2018 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
27/6/2018 เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานกับบริษัทฯ อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
27/6/2018 Risk Management for ISO 14001:2015 การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 14001: 2015 วิทยากรด้านระบบคุณภาพ
27/6/2018 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส
28/6/2018 กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ  (The Professional Organizer that Organization Need Strategy)      อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
28/6/2018 การบริหารความเสี่ยง อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
28/6/2018 Lean Management อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์
28/6/2018 การจัดเก็บเอกสารให้ค้นหาง่ายและต้นทุนต่ำ อาจารย์วรรณรีย์   บี้สมบูรณ์
28/6/2018 การจัดทำ Training Roadmap ตาม Competency New ++  อาจารย์ชัชวาล   อรวงศ์ศุภทัต
29/6/2018  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015  บุคลากรทางการแทพย์โดยตรง
29/6/2018  อ่านคนด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ
 อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
29/6/2018  กลยุทธ์การบริหารและการจูงใจลูกน้อง  อาจารย์ร่มฉัตร  แย้มละออ
30/6/2018  การสื่อสารกับลูกน้องต่างสไตล์ และต่างช่วงวัยอย่างมีประสิทธิผล New ++  อาจารย์ชัชวาล   อรวงศ์ศุภทัต

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

   Line : hrdzenter      

https://www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

4x2,900
 
Online:  3
Visits:  1,105,533
Today:  394
PageView/Month:  20,993