สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ปฏิทินสัมมนาประจำปี 2018

มกราคม

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เดือนกรกฎาคม 2018

วันที่

หลักสูตร   

วิทยากร  
 3/7/2018 Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
 4/7/2018
7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
 4/7/2018 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
4/7/2018 การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย อาจารย์พรเทพ   ฉันทนาวี
4/7/2018 กฎหมายแรงงาน กับ การบริหารงานบุคคล ที่มีคุณภาพต่อองค์กร อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า
5/7/2018 การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน อาจารย์ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี
5/7/2018 กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์อย่างได้ผล อาจารย์องอาจ   ฉันทสมบัติ
5-6/7/2018 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
6/7/2018 รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
7/7/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015 บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
 9/7/2018 การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC อาจารย์ชัชวาล   อรวงศ์ศุภทัต
9/7/2018 7 คุณลักษณะ  เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี
10/7/2018 จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology Management & Subordinate) อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
10/7/2018 ทัศนคติเชิงบวกในงานขาย  (Positive Attitude with Sale) อาจารย์ไพรัช  วนัสบดีไพศาล
11/7/2018 การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
12/7/2018 การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ
12/7/2018 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why Analysis และ 5 Gen อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
13/7/2018 การจัดทำ Training Roadmap ตาม Competency New ++ อาจารย์ชัชวาล   อรวงศ์ศุภทัต
13/7/2018 การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม  ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
13/7/2018 การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
13/7/2018 Inernal Audit of IATF  16949:2016 วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ
14/7/2018 Modern Stock Management & Control อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร
14/7/2018 การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมีประสิทธิภาพ อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี
14/7/2018 ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน “ครูเฟิร์น”  วิทวัส  อรุณะกสิกร
16/7/2018 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง  อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
16/7/201817/7/2018 กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0 (Logistic Management 4.0) อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
18/7/2018 การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และการปรับปรุงงาน อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 
18/7/2018 Excel for HR & Admin อาจารย์สำเริง  ยิ่งถาวรสุข
19/7/2018 ผู้นำเชิงกลยุทธ์  (Strategic Leader) อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
20/7/2018 เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผล (Effective Interviewing by Resume and Job Description)  New +++ อาจารย์ชัชวาล   อรวงศ์ศุภทัต
20/07/2018 การทำสัญญาจ้างทุกประเภทการจ้าง อ.กฤษฏ์  อุทัยรัตน์
21/7/2018 Coaching for Hign Leader Performance in action อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
21/7/2018 Excel Basic Smart เทคนิคการใช้ Excel ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก
23/7/2018 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
23/7/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015  บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
24/7/2018 เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพ เชิงปฏิบัติ 4.0 อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
24/7/2018 สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
24/7/2018 Super Admin  บริหารงานธุรการอย่างไรได้ใจและได้งาน N/A
25/7/2018 กฎหมายแรงงานสำหรัการบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงาน
25/7/2018 Excel Advanced for Database & PivotTable อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก
26/7/2018 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
26/7/2018 การออกแบบระบบบริหารผลงาน  อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
26/7/2018 การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
26/7/2018 Competency Bases Training Roadmap อาจารย์พรเทพ   ฉันทนาวี
31/7/2018 Salesman to Business : นักขายสายพันธุ์ใหม่ อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล 
31/7/2018 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ อาจารย์ร่มฉัตร  แย้มละออ

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

   Line : hrdzenter      

https://www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

4x2,900
 
Online:  7
Visits:  1,171,556
Today:  531
PageView/Month:  17,358