สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ปฏิทินสัมมนาประจำปี 2018

มกราคม

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เดือนมกราคม  2018
วันที่ หลักสูตร   วิทยากร ราคาปกติ ราคาสมาชิก
11/1/2018 การลดความสูยเสีย 7 ประการ อ.พิทักษ์  บุญชม 3,900 4x2,900
12/11/2018 คิดบวกอย่างสร้างสรรค์  (Positive Thinking) อ.อนุภาพ  พันชำนาญ 3,900 4x2,900
13/1/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 2015 บุคลากรทางการแพทย์ พิเศษ 3,200 พิเศษ 3,200
13/1/2018 ทักษะสำคัญในการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อ.ปณต  ทองเสถียร 3,900 4x2,900
15/1/2018 Problem Solving & DecisionMaking Skill in Action อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา 3,900 4x2,900
15/1/2018 ภาษาอังกฤษในงานด้านการบริหารบุคคลและการสัมภาษณ์งาน  (English for Human Resources) อ.อทิตยา  พรพนารัตน์ 3,900 3,900
16/1/2018 การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และการปรับปรุงงาน อ.พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 3,500  4x2,500
16/1/2018 วิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรรับเงินเดือนประจำปี อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ 3,900 4x3,300
17/1/2018 ปั้น HR พันธ์แกร่งให้กับองค์กร อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา 3,900 4x2,900
17/1/2018 กลยุทธ์พิชิตจใจลู฿กค้าในงานบริการ อ.วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 3,900 4x2,900
17/1/2018  กลยุทธ์การจัดซื้อต่างประเทศ อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
 3,800  4x2,900
18/1/2018 การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม อ.พลกฤต   โสลาพากุล
 3,900  4x2,900
 18/1/2018 Communication Skills for Effeciency อ.พากร  อัตตนนท์
 4,000
 2x7,000
 18-19/1/2018 Excel Advanced for Database (Excel Advanced กับงานฐานบ้อมูลและทะเบียนประวัติ) อ.สำเริง   ยิ่งถาวรสุข
 7,400  3x6,900
 19/1/2018 เรียนรู้เจาะลึกบัญชี-ภาษีอากรแบบง่ายสำหรับผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) อ.พลกฤต  โสลาพากุล
 3,900 4x2,900
 19/1/2018 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
 3,900  4x2,900
19/1/2018 กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรและเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ ดร.กฤติน   กุลเพ็ง 3,900 4x2,900
22/1/2018 การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล อ.ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ 3,700 4x2,900
22/1/2018 Excel Advanced for Pivot Table & Database Techniques อ.สมเกียรติ  ช่วยมาก 3,900 4x2,900
23/1/2018 หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0 อ.พรเทพ   ฉันทนาวี 3,800 4x2,900
23/1/2018 เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ อ.ไพรัช  วนัสบดีไพศาล 4,600 4x3,300
24/1/2018 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill) อ.ธนกฤต   ภูษิตาอภิวัฒน์ 2,900 2,900
 25/1/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
 บุคลากรทางการแพทย์  3,200  3,200
25/1/2018 Incoterm@2010  และการจัดทำเอกสารการค้าประเทศ อ.วัชระ   ปิยะพงษ์ 3,900 4x2,900
 25/1/2018  "เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้”  อ.พลกฤต  โสลาพากุล
 3,500  4x2,500
 25/1/2018  Service Mind in Action  ปฏิบัติการ บริการจากใจ
 อ.ธนกฤต   ภูษิตาอภิวัฒน์  3,900  4x2,900
 26-27/1/2018  HR for non HR  (หลักสูตร 2 วัน)  อ.ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล
 7,500  4x5,900
 26/1/2018  การบริหารงานขนส่ง  อ.ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์
 3,500  4x2,900
 26/1/2018 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต  อ.สุกิจ  ตรียุทธวัะฒนา
 3,900  4x2,900
 26/1/2018 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน   (Supervisor Skills)
 อ.สุทัศน์  ใหญ่อินทร์
 3,900  4x2,900
 29/1/2018 Professional Image & Best Personality
 อ.ญาณิมา  ศรีมังคละ
 3,900  4x2,900
 29/1/2018 The Behavior of Service Excellence
 ดร.กันทิมา  ชะระภิญโญ
 4,600  4x3,500
30/1/2018 กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด ดร.ชยุตพงศ์  นิลอ่อน 4,000 4x3,500
30/1/2018 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill) อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา 3,900 4x3,200
31/1/2018 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ  ฉันทนาวี 3,800 4x3,300
 31/1/2018  การคิดเขิงกลยุทธ์  (Strategic  Thinking)
ดร.ต่อเกียรติ   ปอยสำลี
 3,900  4x2,900

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

   Line : hrdzenter      

 

https://www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

4x2,900
 
Online:  8
Visits:  1,014,368
Today:  149
PageView/Month:  23,633