สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

 
Google
 
 
 

096-669-5554

090-645-0992

089-773-7091

 
Line : hrdzenter


Line :  0897737091


E-mail : hrdzenter@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน  
 

 

หลักสูตร Public Training 2023  

(ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น Inhouse Training รูปแบบ online ได้)

เดือน พฤศจิกายน  2566   
1  พฤศจิกายน  66 การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล  (HR for Non HR)
1  พฤศจิกายน  66 การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 11 (Interview and Selection based on S-T-A-R) 
3  พฤศจิกายน  66 * ยืนยันจัดอบรม * นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR New Comer)
3  พฤศจิกายน  66 **ยืนยันจัดอบรม การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
3  พฤศจิกายน  66 กลยุทธ์การบริหารกองทัพนักขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
3  พฤศจิกายน  66 เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร Improving the Organization and Reducing Cost with QCC and Kaizen)
3  พฤศจิกายน  66 การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์   (Strategy Management)
6  พฤศจิกายน  66 **ยืนยันจัดอบรม  Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
7  พฤศจิกายน  66 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  Project feasibility analysis
8  พฤศจิกายน  66 **ยืนยันจัดอบรม  เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D REPORT และ 5 WHY ANALYSIS BY 5 GEN
8  พฤศจิกายน  66 **ยืนยันจัดอบรม  เทคนิคการโค้ชสอนขาย
8 พฤศจิกายน  66 การบริหารงานของ HR. มือใหม่    
8 พฤศจิกายน  66 วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย  
9 พฤศจิกายน  66 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
9 พฤศจิกายน  66 * เทคนิคการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Electronic อย่างมีประสิทธิผล สู่ยุค New Normal
9 พฤศจิกายน  66 การเพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยเทคนิค Horenso    (Zoom)
10 พฤศจิกายน  66 การบริหารงานขนส่ง  (Transportation Management 4.0)
11 พฤศจิกายน  66 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA)
13 พฤศจิกายน  66 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023
14 พฤศจิกายน  66 กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2023  ยุค Digital 4.0   >>  แจกฟรี  หนังสือ HR โรงงานมหาสนุก  
14 พฤศจิกายน  66 10 ทักษะพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
14 พฤศจิกายน  66 ยืนยันจัดอบรม เจรจาต่อรองโน้มน้าวใจ
14 พฤศจิกายน  66 * ยืนยันจัดอบรม เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมายพรบ.ทวงหนี้
14 พฤศจิกายน  66 การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  (Total Productive Maintenance: TPM)
14 พฤศจิกายน  66 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
14 พฤศจิกายน  66 การสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ   Zoom 
15 พฤศจิกายน  66  ยืนยันจัดอบรม การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
15 พฤศจิกายน  66 ** ยืนยันจัดอบรม 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ
15 พฤศจิกายน  66 ** ยืนยันจัดอบรม 4M CHANGE CONTROL AND EFFECTIVE IMPLEMENTATION
15 พฤศจิกายน  66 **ยืนยันจัดอบรม  ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย 
15 พฤศจิกายน  66 * ยืนยันจัดอบรม ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน  (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)
16 พฤศจิกายน  66 การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)
16 พฤศจิกายน  66 เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN
16 พฤศจิกายน  66 เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายแบบมืออาชีพ
17 พฤศจิกายน  66 Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
17 พฤศจิกายน  66 การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Management)
17 พฤศจิกายน  66 Build Coach ( สร้างโค้ช )
21 พฤศจิกายน  66

*ยืนยันจัดอบรม เปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD Professional

รุ่นที่ 10

21 พฤศจิกายน  66

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

21 พฤศจิกายน  66

* ยืนยันจัดอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (LEADERSHIP)

21 พฤศจิกายน  66

* ยืนยันจัดอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่ 

22 พฤศจิกายน  66

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )

22 พฤศจิกายน  66

เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

22 พฤศจิกายน  66

เทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน และการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน  

22 พฤศจิกายน  66 การทำบัญชีด้วย Excelประยุกต์ใช้งานในด้านบัญชี และการเงิน
22 พฤศจิกายน  66 การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)
22 พฤศจิกายน  66 *การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  (Warehouse Management)
23 พฤศจิกายน  66 การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VA-V
23 พฤศจิกายน  66 เทคนิคการนำเสนอและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย
23 พฤศจิกายน  66 “การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน”  (Production Cost Reduction in QC 7 Tools and Process Improvement)
23 พฤศจิกายน  66 *การสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ 
23 พฤศจิกายน  66 ทักษะ การเจรจาต่อรองในการทำงาน  
23-24 พฤศจิกายน  66 *ยืนยันจัดอบรม VDA 6.3 Process Audit  (Version 4)  Online by zoom
24 พฤศจิกายน  66 *กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
24 พฤศจิกายน  66 **ยืนยันจัดอบรม  เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น
24 พฤศจิกายน  66 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่า   (Zoom)
24 พฤศจิกายน  66  การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าตอบแทน   >>  แจกฟรี  หนังสือ HR โรงงานมหาสนุก  
25 พฤศจิกายน  66 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
25 พฤศจิกายน  66 * โรคจากการทำงาน โรคจากการประกอบอาชีพ และ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย (Online Zoom)
27 พฤศจิกายน  66 **ยืนยันจัดอบรม  การสื่อสาร จัดการข้อร้องเรียน
27 พฤศจิกายน  66 การบริการที่เป็นเลิศที่สร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพ
27 พฤศจิกายน  66 หลักการจัดทำบัญชีและภาษีอากรเบื้องต้น
28 พฤศจิกายน  66 ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management)
29 พฤศจิกายน  66 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่  (Supervisory Skills)
30 พฤศจิกายน  66 รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
   
เดือน ธันวาคม  2566   
1  ธันวาคม  66 เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4  ธันวาคม  66 เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
5  ธันวาคม  66 เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา
6  ธันวาคม  66 ผู้จัดการมืออาชีพปั้นได้ในยุค New Normal (TOP MANAGER in New Normal)
7  ธันวาคม  66 เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7  ธันวาคม  66 กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
7  ธันวาคม  66 การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP  (Enterprise Resource Planning Management)
7  ธันวาคม  66 การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal
12  ธันวาคม  66 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิทธิมนุษยชน  (Working condition & Human rights)  
13  ธันวาคม  66 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสาหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่
13  ธันวาคม  66

Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566   

13  ธันวาคม  66 นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ   (The Ultimate HR)
13  ธันวาคม  66 การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
13  ธันวาคม  66 การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพ ค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
14  ธันวาคม  66 การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ( ROI)
14  ธันวาคม  66 การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต  (Material Requirements Planning)  MRP
15  ธันวาคม  66 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
18  ธันวาคม  66 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
18  ธันวาคม  66 การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
18  ธันวาคม  66

40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 

19 ธันวาคม  66

สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด 

19 ธันวาคม  66 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ 
19 ธันวาคม  66 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา  (Quality control 7 Tools for Problem Solving)
20 ธันวาคม  66 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing-ENGLISH)
21 ธันวาคม  66 Training Roadmap & IDP Based on Competency
21 ธันวาคม  66 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support Version 2020 )
21 ธันวาคม  66 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
22 ธันวาคม  66 เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling 
25 ธันวาคม  66 ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย
25 ธันวาคม  66 เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
26 ธันวาคม  66 การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

ทุุกหลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  3
Visits:  4,655,725
Today:  246
PageView/Month:  16,774