สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

 
Clip การสัมมนา : การปฐมพยาบาล  
 

Clip การสัมมนา : Attitude for Succes

Clip หลักสูตร : เทคนิคการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ

ทีมงานมืออาชีพ

 

Clip หลักสูตร  Access Basic Smart

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Clip หลักสูตร  Excel Advance Functions

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

Clip หลักสูตร  Excel PivotTable

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Clip  หลักสูตร Excel Basic Smart

Clip  หลักสูตร Access Advance VBA (Coding)
 
 Clip หลักสูตร  Excel Advance VBA  (Coding)
Clip หลักสูตร  Word Techniques
Clip  หลักสูตร PDF Document Techniques
 
 
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา

 

TEL. 0906450992

       0896060444

       0897737091
 

  24 HOURS EVERYDAY

     

         ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่... Web HRDZenter  >> ถาบันฝึกอบรม

ที่ให้บริการด้านการจัดสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ  ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรที่สำคัญแต่ละองค์กร  ให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม  ซึ่ง HRDZenter  ได้เปิดการให้บริการจัดสัมมนามากกว่า  6 ปี  และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมากกว่า  1,000  องค์กร

    

          ทั้งนี้  HRDZenter  ช่วยตอบโจทย์และให้คำปรึกษาในการจัดฝึกสัมมนาให้พนักงานองค์กรต่าง ๆ  โดยได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ได้มากที่สุด  และมีประสิทธิภาพสูงสุด  ได้ดำเนินการจัดอบรม  โดยคณะวิทยากรทุกท่าน  ล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  สูงสุดทุกหลักสูตร...

 

          พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพ  และราคามิตรภาพ  ที่สมเหตุสมผล   ในแต่ละหลักสูตร

เพียงท่านได้ใช้บริการกับ HRDZenter   ท่านจะได้รับการบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ

และจะกลับมาใช้บริการต่อ ๆ ไป  

 

 

 

Download ปฏิทินสัมมนา  Public Training   2560


 

ตารางปฏิทินการสัมมนาปี  2560


>>  Click  เดือนกันยายน 2560

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่สัมมนา                                           หลักสูตร                                              วิทยากร                   
ุ6-7 ก.ย.60 HR มือใหม่ป้นได้  (หลักสูตร 2 วัน) อ.ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล
8 ก.ย. 60 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม อ.ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
8 ก.ย. 60 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น : First Aid-Basic Life Support (2015)
บุคลากรทางการแพทย์
12 ก.ย. 60

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกคาอย่างมืออาชีพ

อ.ไพรัช  วนัสบดีไพศาล
13 ก.ย. 60 กลยุทธ์การติดตามทวงหนี้  และการเจรจาต่อรองหนี้อย่างได้ผล อ.องอาจ  ฉันทสมบัติ
15 ก.ย. 60 จุดประกายความคิดใหม่  เสริมอาวุธการสรรหาคน อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
15 ก.ย. 60

Effective Communication for problem solvint & decision making

อ.พรเทพ  ฉันทนาวี
18 ก.ย. 60 เทคนิคการจัดทำ Job Description อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
18 ก.ย. 60 การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน  HR New ดร.กฤติน  บุญเพ็ง
20 ก.ย. 60 QC 7  Tools for improvement อ.พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย
21 ก.ย. 60 ทักษะการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  New !!! อ.ธเนศ  เครือโสภณ
21 ก.ย.60 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อ.สิงห์ติย์กร  ทวิพัฒน์
21 ก.ย. 60 เตรียมความพร้อมหัวหน้างานมืออาชีพ อ.อิทธินันท์  สันทัศ
22 ก.ย. 60 Communication & Crisis Management อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
22 ก.ย. 60 เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อ.พิชิต  สุจริตจันทร
22 ก.ย. 60 การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่ อ.ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์
22 ก.ย. 60 เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำวัน อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
27 ก.ย. 60 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ อ.ไพรัช  วนัสบดีไพศาล
27 ก.ย. 60 การจัดทำแผนพัฒนาความสามารถและจัดระดับทักษะของพนักงาน  (New !!!) ดร.กฤติน  บุญเพ็ง
27 ก.ย. 60 เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อ.กมลทิพย์  จันทรมัส
27 ก.ย. 60 เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
27 ก.ย. 60
การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน โลจิสติกส์ ดร.ธงไชย์  แก้วสอาด
27 ก.ย. 60 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย HORENSO อ.ภานุพันธ์  ใบศรี
28 ก.ย. 60

กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด 

ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ

ดร.กฤติน  บุญเพ็ง
29 ก.ย. 60

กระบวนการนำเข้า-ส่งออก  ทั้งระบบ  พิธีการศุลกากร  กฎหมายภาษีศุลกากร  

ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

อ.วัชระ ปิยะพงษ์ / อ.วิชัย มากวัฒนสุข

ประเภทสินค้า : September 2017
6-7 September 2017 Course Smart English Communication Skills Towards AEC
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
@Myhotel CYMK
8 September 2017 Course Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์วัชะ ปิยะพงษ์
@โรงแรมเซนต์เจมส์
12 September 2017 Course การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
13 September 2017  Course กลยุทธ์การติดตามทวงหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้อย่างได้ผล
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
@โรงแรมเซนต์เจมส์
14 September 2017 Course จุดประกายความคิดใหม๋ เสริมอาวุธการสรรหาคน
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พงศษ บุญชัยวัฒนโชติ
@Arize Hotel Sukhumvit 26
15 September 2017 Course Effective Communication for Problem Solving & Decision Making
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
15 September 2017 Course
18 September 2017 Course Excel Advanced for Special Functions
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
Hip Bangkok Hotel
18 September 2017 Course เทคนิคการจัดทำ Job Dexceiption
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
Hip Bangkok Hotel
18 September 2017 Course การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR New
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ ดร.กฤติน กุลเพ็ง
@Arize Hotel Sukhumvit 26
20 September 2017 Course QC 7 Tools for Improvement
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พิทักษ์ จัตุชัย
@Arize Hotel Sukhumvit 26
21 September 2017 Course เทคนิคการจัดทำและควบคุมเอกสารระบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001/ 14001 : 2015, 18001 (45001 : 2017)
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร ดร.ธงไชย แก้วสอาด
@Arize Hotel Sukhumvit 26
21 September 2017 Course ทักษะการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ New
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ
@Arize Hotel Sukhumvit 26
21 September 2017 Course ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
@Arize Hotel Sukhumvit 26
21 September 2017 Course เตรียมความพร้อมหัวหน้างานมืออาชีพ
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์อิทธินันท์ สันทัศ
@Arize Hotel Sukhumvit 26
22 September 2017 Course เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร
@Arize Hotel Sukhumvit 26
22 September 2017 Course การจัดการคลังสินค้าและ Stock สมัยใหม่
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
@Arize Hotel Sukhumvit 26
22 September 2017 Course การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
@Arize Hotel Sukhumvit 26
25 September 2017 Course Finance for Non-Finance Managers
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
@Arize Hotel Sukhumvit 26
26 September 2017 Lean Management New
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารยพิสิทธิ์ ชูยงค์
@Arize Hotel Sukhumvit 26
26 September 2017 Course การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการมืออาชีพ
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
@Arize Hotel Sukhumvit 26
26 September 2017 Course Problem Solving & Decision Making NEW +++
  สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์พลกฤต
@Arize Hotel Sukhumvit 26

 

 

  In-house  Training  

      อบรมหลักสูตร ร้อยใจ สานฝัน เพื่อวันของเรา

จ.ปทุมธานี

 

 


 

 

 

 

 

 

                  Public  & In-house  Training  First Aid & CPR

      อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

First Aid & CPR 

 

      บริการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี                                                                                                                      

             

ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

 

 
Online:  5
Visits:  854,211
Today:  810
PageView/Month:  19,703