สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  ใบสมัคร Public Training

 

     **  ใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2562  ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 Clip การปฐมพยาบาล  
 

Clip Attitude for Succes

เทคนิคการแต่งหน้าและ

พัฒนาบุคลิกภาพ

 

Access Basic Smart

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Excel Advance Functions

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

Excel PivotTable

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Excel Basic Smart

Access Advance VBA 
 
Excel Advance VBA 
Clip หลักสูตร  Word Techniques
Clip  หลักสูตร PDF Document Techniques
 
 
  ภาพสัมมนาร By Hrdzenter

Professional Negotiation Skill

 Working Together for Team Success  (SCG) 

Ergonomic & First Aid  CPR 

 

First Aid-Basic Life Support 2015 
 

 

First Aid-Basic Life Support 2015 

 

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

 

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 


ร้อยใจ สานฝัน เพื่อวันของเรา

 

TEL. 090-645-0992

       089-606-0444

       089-773-7091
  Line : hrdzenter

  24 HOURS EVERYDAY

        ปฏิทินสัมมนา Public Training  หลักสูตรด้านความปลอดภัย

 

 

แบบ Public สถานที่อบรม ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

No.
       หลักสูตร/Course    วัน

ราคา

/Price 

วันที่จัดฝึกอบรม/Date         
Day   Jan  Feb  Mar Apr  May Jun Jul Aug  Sep Oct Nov  Dec
หลักสูตรความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Specific Safety Training Course)
 1 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 
 1 2,500 29 28 29 29 29 29 30 29 30 29 29 19
 2 การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน           
 2  4,500   20 - 21        20 - 21        21 - 22    
 3 เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้าน                
3,500       20           20       
 4 ระบบล็อคกุญแจแขวนป้าย                 
2,500            9             9    
 5 วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่
5,000      7-8  

10

-11 

    7-8    11 -12     
 6 เทคนิคการประเมินความเสี่ยง         
2,500            11             
 7 การใช้งานรถกระเช้าอย่างปลอดภัยและการบำรุงอย่างถูกวิธี   2,500     8           9        
 8 ความปลอดภัยในการทำงานกับก๊าซอัดแรงดัน 3,000              11          
 9 การจัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยและการประเมินความสอดคล้อง   2,500          14             14  
 10 การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ผู้ (ชนิดอยู่กับที่)    4,000        25 -26         25 -26      
 11  การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น 4 ผู้ (ชนิดเคลื่อนที่)   5,000               17-19          
 12  การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย     Safety for Driving Forklift    2,500     15         12          
13 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น   Crane Refresh 2,200      15   24       10      
 14 ผู้เฝ้าระวังไฟ   Fire Watch Man 1 2,500  25        24        25       

 

 

15

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 
 1 2,500                     

 

 

 

 

  
 

 


ปฏิทินสัมมนา Public Training  2018


11/12/2018 การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR for Non HR)  รอ Confirm
12/12/2018 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0   (คอนเฟิร์มจัดอบรม) 
13/12/2018 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality development) 
12/12/2018 จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน 
12/12/2018 การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans 
14/12/2018 สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
14/12/2018 เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP) 
14/12/2018 การจัดทำงบต้นทุนการผลิตอย่างมืออาชีพ
15/12/2018 การจัดการคลังสินค้า และสต็อคสมัยใหม่
18/12/2018 เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ  (Negotiation)
19/12/2018 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill) (คอนเฟิร์มจัดอบรม) 
19/12/2018 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
20/12/2018 Project Feasibility Analysis การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
20/12/2018 การจัดเก็บเอกสารให้ค้นหาง่ายและต้นทุนต่ำ
20/12/2018 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสทธิภาพ  (Production Planning & Control)
20-21/12/2018 เทคนิคการจัดทำงบการเงินประจำปี (งบกำไรขาดทุน,งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, งบกระแสเงินสด)
25/12/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015
25/12/2018 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย (คอนเฟิร์มจัดอบรม) 
25/12/2018 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) (คอนเฟิร์มจัดอบรม)
 
ปฏิทินสัมมนา Public Training  2019
 
 
9-ม.ค.-62 1 2 3 Sale  ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
10-ม.ค.-62 เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA  Efficiency and Productivity Improvement by PDCA 
10-ม.ค.-62 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
14-ม.ค.-62 Excel Advanced for Pivot Table and Database Technique
15-16-ม.ค.-62 เส้นทางสู่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม  (Total Quality Management)
16-ม.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
17-ม.ค.-62 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
18-ม.ค.-62 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต  (Communication and Crisis Management)
21-ม.ค.-62 Excel Advanced for Special Functions
23-ม.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)
24-ม.ค.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
25-ม.ค.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
28-ม.ค.-62 ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ  (Supervisor Skills)
29-ม.ค.-62 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
30-ม.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
8-ม.ค.-62 การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
9-ม.ค.-62 กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
15-ม.ค.-62 เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
16-ม.ค.-62 การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC (Smart Communication and Communication with DISC
17-ม.ค.-62 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management)
18-ม.ค.-62 เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview
19-ม.ค.-62 กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
19-ม.ค.-62 เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
23-ม.ค.-62 ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement)
24-ม.ค.-62 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
29-ม.ค.-62 เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
30-ม.ค.-62 การวัดและสร้างการผูกใจพนักงานในองค์กร : ภาคปฏิบัติ
31-ม.ค.-62 The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies
31-ม.ค.-62 สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
 
 
6-ก.พ.-62 การแก้ไขปัญหาด้วย>> Why Why analysis  Finding technique and solving problem by Why why analysis
7-ก.พ.-62 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน
8-ก.พ.-62 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
8-ก.พ.-62 เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
9-ก.พ.-62 การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
11-ก.พ.-62 ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (Service People Management)
12-ก.พ.-62 I am on Sale  (ขายตัวตน คนขายจริง)
13-ก.พ.-62 การบริหารความเสี่ยง  (Risk Management)
14-ก.พ.-62 How to have Professional Image and Grate Personality
14-ก.พ.-62 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
15-ก.พ.-62 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้  (Conflict Management Style)
15-ก.พ.-62 ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
16-ก.พ.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
18-ก.พ.-62 Effective Presentation by Power Point
20-ก.พ.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
22-ก.พ.-62 เคล็ดลับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
22-ก.พ.-62 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
23-ก.พ.-62 ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก
25-ก.พ.-62 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ  (Handling Customer Complaints)
26-ก.พ.-62 สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขาย  (The Incredible Techniques for Upselling)
26-ก.พ.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
27-ก.พ.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)

1-มี.ค.-62 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
5-มี.ค.-62 การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ  >>  Quality Improvement Practices
6-มี.ค.-62 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
7-มี.ค.-62 จิตสำนึกรักองค์กร
12-มี.ค.-62 Finance for Non-Finance
13-มี.ค.-62 สุดยอดบุคลิกภาพที่ดีนักขายยุค 4.0
13-มี.ค.-62 จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร 
19-มี.ค.-62 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Problem Solving and Decision Making)
20-มี.ค.-62 เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
21-มี.ค.-62 เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
21-มี.ค.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
22-มี.ค.-62 เทคนิคการบริหารงานเอกสารในสำนักงานด้วยหลัก 5 ส. เพื่อประสิทธิผล 
22-มี.ค.-62 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
22-มี.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
25-26-มี.ค.-62 Intermediate Excel for Database and Special Functions
28-มี.ค.-62 Effective Task  & Time Management Techniques
29-มี.ค.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)

 

 

1-เม.ย.-62 การสื่อสารด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4-เม.ย.-62 การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวัน  >> Production and Daily Management for Supervisor
9-เม.ย.-62 สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
18-เม.ย.-62 การบริหารทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
18-เม.ย.-62 เทคนิคการบริหารงานเอกสารในสำนักงานด้วยหลัก 5 ส. เพื่อประสิทธิผล 
19-เม.ย.-62 KAIZEN Strategy to Continue and Successful
22-เม.ย.-62 ภาษาอังกฤษในงานบริการ  (English for Business Service)
23-เม.ย.-62 กลยุทธ์เริ่มต้นการขายสู่มืออาชีพ  (How to Become a Professional Top Sales)
24-เม.ย.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
24-เม.ย.-62 เทคนิคการสื่อสารงานบริการ  (Communication Techniques on Service)
25-เม.ย.-62 การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล  (Analytical & Logical Thinking)
26-เม.ย.-62 ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด  (The Conversation Skills)
29-เม.ย.-62 การบริหารโครงการ (Profect Management)
30-เม.ย.-62 เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
 
2-พ.ค.-62 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
7-พ.ค.-62 กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต >> Strategic for Production Management
15-พ.ค.-62 การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้  (HR FOR NON HR)
15-พ.ค.-62 การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ
15-พ.ค.-62 สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
17-พ.ค.-62 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ  (Analytical Skill for Logical Thinking)
23-พ.ค.-62 Excel Advanced for Special Functions
23-พ.ค.-62 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
24-พ.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)
27-พ.ค.-62 How to have Professional Image and Great Personality
28-พ.ค.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
29-พ.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
31-พ.ค.-62 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต  (Communication And crisis Management)
 
4-มิ.ย.-62 กลยุทธ์การบริการให้เข้าถึงหัวใจลูกค้า
7-มิ.ย.-62 การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
10-มิ.ย.-62 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ >>  Production Management for Cost reduction and Efficeincy improvement
11-มิ.ย.-62 Finance for Non-Finance
12-มิ.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
13-มิ.ย.-62 การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
18-มิ.ย.-62 แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน  (Productivity Mindset for Sustainability)
19-มิ.ย.-62 เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
20-มิ.ย.-62 ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ  (Supervisor Skills)
21-มิ.ย.-62 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  (Project Feasibility Analysis)
24-25/6/62 Intermediate Excel for Database and Special Functions
26-มิ.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
27-มิ.ย.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
28-มิ.ย.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
 
4-ก.ค.-62 การสื่อสารด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
4-ก.ค.-62 ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน >> Skills of Job Control for Supervisor
4-ก.ค.-62 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
10-ก.ค.-62 การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
17-ก.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
12-ก.ค.-62 ขั้นตอนการจัดซื้อ (Purchasing Flow)
19-ก.ค.-62 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Problem Solving and Decision Making)
22-ก.ค.-62 สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ  (Effective Presentations Skill)
23-ก.ค.-62 การบริหารความเสี่ยง  (Risk Management)
24-ก.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)
24-ก.ค.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
25-26/7/62 Advanced Excelfor Special Macro & VBA
30-ก.ค.-62 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต  (Communication and Crisis Management)
31-ก.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
31-ก.ค.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
 
7-ส.ค.-62 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
7-ส.ค.-62 เทคนิคการเจรจาต่อรองปิดการขายและโน้มน้าวใจทรงประสิทธิภาพ
8-ส.ค.-62 เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน  >> (Time Management for Supervisor)
16-ส.ค.-62 การบริหารห่วงโซอุปทาน  (Supply Chain Management)
19-ส.ค.-62 Excel Advanced for Special Functions
20-มิ.ย.-62 เทคนิคการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าภายในกระบวนการทำงาน 7 ประการ  
21-ส.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารงานบริการ  (Communication Techniques on Service)
21-ส.ค.-62 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
22-ส.ค.-62 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ  (Handling Customer Complaints)
22-ส.ค.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
23-ส.ค.-62 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
23-ส.ค.-62 เทคนิคการบริหารงานเอกสารในสำนักงานด้วยหลัก 5 ส. เพื่อประสิทธิผล 
26-ส.ค.-62 How to have Professional Image and Grate Personality
27-ส.ค.-62 เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
28-ส.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
 
5-ก.ย.-62 การแก้ไขปัญหาด้วย>> Why Why analysis  Finding technique and solving problem by Why why analysis
5-ก.ย.-62 Service Mind by Personal Inner
6-ก.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
17-ก.ย.-62 Finance for Non-Finance
18-ก.ย.-62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)
19-ก.ย.-62 สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขาย  (The Incredible Techniques for Upselling)
20-ก.ย.-62 การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
23-24/9/62 Intermediate Excel for Database and Special Functions
20-ก.ย.-62 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต  (Communication And crisis Management)
20-ก.ย.-62 การทำงานเป็นทีมและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
25-ก.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
25-ส.ค.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
26-ก.ย.-62 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรด้วย Ho-Ren-So
27-ก.ย.-62 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง  (Confilct Managemebt Style)
 
2-ต.ค.-62 เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA  Efficiency and Productivity Improvement by PDCA 
8-ต.ค.-62 1 2 3 Sale  ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
10-ต.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
15-ต.ค.-62 การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้  (HR FOR NON HR)
18-ต.ค.-62 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ  (Analytical Skill for Logical Thinking)
21-ต.ค.-62 KAIZEN  Strategy to Continue and Successful
21-ต.ค.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
24-ต.ค.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
24-ต.ค.-62 สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
25-ต.ค.-62 การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
25-ต.ค.-62 เคล็ดลับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
28-29 ต.ค.-62 Advanced Excelfor Special Macro & VBA
30-ต.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
31-ต.ค.-62 กลยุทธ์เริ่มต้นการขายสู่มืออาชีพ  (How to Become a Prefessional Top Sales)
 
5-พ.ย.-62 : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน >> Systematic analytical for Problem Solving technique
6-พ.ย.-62 I am on Sale  (ขายตัวตน คนขายจริง)
8-พ.ย.-62 จิตสำนึกรักองค์กร
12-พ.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
18-พ.ย.-62 Excel Advanced for Special Functions
20-พ.ย.-62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)
21-พ.ย.-62 ภาษาอังกฤษในงานบริการ  (English for Business Services)
22-พ.ย.-62 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  (Project Feasibility Analysis)
27-พ.ย.-62 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
27-พ.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
27-พ.ย.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
28-พ.ย.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
29-พ.ย.-62 ขั้นตอนการจัดซื้อ (Purchasing Flow)
 
9-ธ.ค.-62 การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ  >> Quality Improvement Practices
12-ธ.ค.-62 ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
13-ธ.ค.-62 สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
12-ธ.ค.-62 การบริหารทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
20-ธ.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
20-ธ.ค.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091 ,  

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
   
   
                                                         
 
 
 
 
 
 
 


 
     

        

      

      

   

         

        
         

  
     
 
 
 
                                             

 
     

        

      

      

   

         

        
         

  
     
 
 
 
                                             

 
     

        

      

      

   

         

        

 

 
Online:  6
Visits:  1,313,045
Today:  235
PageView/Month:  10,455