สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

 
Clip การสัมมนา : การปฐมพยาบาล  
 

Clip การสัมมนา : Attitude for Succes

Clip หลักสูตร : เทคนิคการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ

ทีมงานมืออาชีพ

 

Clip หลักสูตร  Access Basic Smart

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Clip หลักสูตร  Excel Advance Functions

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

Clip หลักสูตร  Excel PivotTable

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Clip  หลักสูตร Excel Basic Smart

Clip  หลักสูตร Access Advance VBA (Coding)
 
 Clip หลักสูตร  Excel Advance VBA  (Coding)
Clip หลักสูตร  Word Techniques
Clip  หลักสูตร PDF Document Techniques
 
ภาพบรรยากาศ การสัมมนา
 

 

TEL. 0906450992

       0896060444

       0897737091
 

  24 HOURS EVERYDAY

     

         ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่... Web HRDZenter  >>

 ถาบันฝึกอบรมที่ให้บริการด้านการจัดสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ  ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ

การทำงานของบุคลากรที่สำคัญ  แต่ละองค์กร  ให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม  ซึ่ง HRDZenter  

ได้เปิดการให้บริการจัดสัมมนามากกว่า  6 ปี  และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

มากกว่า  1,000  องค์กร

    

          ทั้งนี้  HRDZenter  ช่วยตอบโจทย์และให้คำปรึกษาในการจัดฝึกสัมมนาให้พนักงานองค์กรต่าง ๆ  โดยได้

ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ได้มากที่สุด  และมีประสิทธิภาพสูงสุด  ได้ดำเนินการ

จัดอบรม  โดยคณะวิทยากรทุกท่าน  ล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

สูงสุดทุกหลักสูตร...

 

          พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพ  และราคามิตรภาพ  ที่สมเหตุสมผล   ในแต่ละหลักสูตร  เพียงท่านได้ใช้บริการ

กับ HRDZenter   ท่านจะได้รับการบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ  และจะกลับมาใช้บริการต่อ ๆ ไป  

 

 

 

Download ปฏิทินสัมมนา เดือนพฤศจิกายน 60

 

 

Download ปฏิทินสัมมนา เดือนธันวาคม 60

 

 หลักสูตรแนะนำ

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017
หลักสูตร Professional Sales & Proactive Sales Skills
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร Effective E-mail Writing วันที่ 6 พฤศจิกายน 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
e-mail : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
หลักสูตร Sales Booster ภาพลักษณ์ อัพยอดขาย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ราคา 4,600.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Park Plaza Hotel
หลักสูตร Professional Telesales วันที่ 9 พฤศจิกายน 60
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร On the Job Training การสอนงานขณะปฏิบัติงาน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@St.James Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร Power of Negotiation วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,200.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิิน วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560
ราคา 7,000.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@St.james Hotel
หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ราคา 4,600.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Gold Orchid Bangkok Hotel
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในระบบ ISO 9001:2015 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Hip Bangkok Hotel
หลักสูตร Competency Based Interview วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร เจาะประเด็น พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 60 เพื่อความพร้อมขององค์กร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร เจาะลึก รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Gold Orchid Bangkok
หลักสูตร ประเด็นแรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ราคา 4,500.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการด้วยจิตบริการ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร The Powerful Coaching & Mentoring in Organize วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ราคา 4,600.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Gold Orchid Bangkok
หลักสูตร เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับปรุงเงินเดือนประจำปี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร Time Management วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Hip Bangkok Hotel
หลักสูตร Systematic Thinking for Problem Solving วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Hip Bangkok Hotel
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Gold Orchid Bangkok
หลักสุตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุม Stock สมัยใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table & Database Techniques วันที่ 27 พฤศจิกายน 260
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร Access Advanced VBA Programming วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Gold Orchid Bangkok
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานควรรู้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 25b 60
ราคา 4,000.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร Train the Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560
ราคา 8,000.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,200.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ราคา 4,600.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Gold Orchid Bangkok
หลักสูตรสุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26
หลักสูตร การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง วันที่ 30 พฤศจิกาย 2560
ราคา 3,900.00 บาท   สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
www.hrdzenter.com
@Arize Hotel Sukhumvit 26

 

 

  In-house  Training  

      อบรมหลักสูตร ร้อยใจ สานฝัน เพื่อวันของเรา

จ.ปทุมธานี

 

 


 

 

 

 

 

 

                  Public  & In-house  Training  First Aid & CPR

      อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

First Aid & CPR 

 

      บริการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี                                                                                                                      

             

ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

 

 
Online:  2
Visits:  906,847
Today:  269
PageView/Month:  18,295