สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก


 
สินค้ายอดนิยม
4 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน
5 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   งานสารบรรณ.....สำคัญไฉน New !!
5 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   HR For Non HR การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา
8 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
9 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Hiring for the Right Attitude People
9 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
9 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน
10 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Competency for HRM & HRD
10 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Development Managerial Skills for Effective Management
10 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน
11 June 2020-1
ราคา 3,900.00 บาท   สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ห้ามพลาด !!!
11 June 2020
ราคา 3,900.00 บาท   Finance for Non-Finance

 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 
หลักสูตร Public Training 2020

 

เดือน ตุลาคม 2563    
2 ตุลาคม 63 ทัศนคติเชิงบวก "สู่" ความคิดสร้างสรรค์ สร้าง "ทีมงาน"
2 ตุลาคม 63 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน  Management skills improvement for Supervisor  (เลื่อนจัด  3 พ.ย. 63)
2 ตุลาคม 63 การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)
5 ตุลาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
5 ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่ +++  การบริการด้วยใจเพื่อเพิ่มรายได้ทวีคูณ  (Service mind to increase revenue)  
6  ตุลาคม 63 สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงาน”  ภาษาไทย
8  ตุลาคม 63 Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน  (Kaizen for Improvement )
8  ตุลาคม 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management
9  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่ !!!  สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9  ตุลาคม 63 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD) 
12  ตุลาคม 63 เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
14  ตุลาคม 63 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร 
14  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่  !!! การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำงาน  Management for Cost reduction and Efficiency improvement  (เลื่อนจัดเดือน พ.ย. 63)
15  ตุลาคม 63 OKRs เพื่อการบริหารงาน 
15  ตุลาคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! (เลื่อนจาก 22/9/63)
16  ตุลาคม 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
17  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่ !!!  เทคนิคการเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ
19  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่ !!!  วิทยากรภายในมืออาชีพ  
19-20  ตุลาคม 63 Advanced Excel for Special Macro & VBA
19-20  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่ +++ ข้อกำหนด ISO9001:2015  และการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015  
20  ตุลาคม 63 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
20  ตุลาคม 63 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน   Analytical Skill for Logical  Thinking
20  ตุลาคม 63 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
21  ตุลาคม 63 กฎหมายแรงงาน : การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน  
21  ตุลาคม 63 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบสู่ยุคดิจิทัล ต้นทุนต่ำ  
21  ตุลาคม 63 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
22  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่  !!!   พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
22  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่ !!!  Finance for Non-Finance
26  ตุลาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
26  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่ !!! เทคนิคการจดบันทึกและการบริหารงานแบบมือโปร
26-27  ตุลาคม 63 VDA6.3 Process Audit (2Day)  
27 ตุลาคม 63 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 
28  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่ !!! การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ ( Positive Thinking for Life )
28  ตุลาคม 63 กระบวนการใช้วงจร PDCA เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนในการทำงาน   (PDCA to increase quality and reduce costs)  New !!
28  ตุลาคม 63 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
29  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่ !!! สูตรสำเร็จสู่นักขายมืออาชีพ
29  ตุลาคม 63 การบริหารจัดการคลังสินค้า
29  ตุลาคม 63 ทัศนคติเชิงบวก "สู่" ความคิดสร้างสรรค์ สร้าง "ทีมงาน"
30  ตุลาคม 63 เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ  Professional Negotiation and Close Selling Technique
30  ตุลาคม 63 หลักสูตรใหม่ !!!  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q  
30  ตุลาคม 63 Refresh Your Mind Design Your Team ปรับมุมคิด บิดมุมมอง สอดคล้องความเป็นทีม  หลักสูตรใหม่ !!
เดือน พฤศจิกายน 2563    
2 พฤศจิกายน 63

ารสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (อังกฤษ)  

(Win-Win by Smart ENGLISH Telephone Conversation as Profitable Business Tool) 

2-3 พฤศจิกายน 63 "เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน " (Workload Analysis & Workforce Management Workshop)
3 พฤศจิกายน 63 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!!
3 พฤศจิกายน 63 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน  Management skills improvement for Supervisor
5  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่  !!!  การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบสู่ยุคดิจิทัล ต้นทุนต่ำ   
5  พฤศจิกายน 63 ทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร  (Technical Standardization Organizations to develop 5 S)
5  พฤศจิกายน 63 การสรรหาเชิงรุก กับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR (เลื่อนจาก 22/9/63)
11  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่ !!! การวางแผน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามผลงาน 
12  พฤศจิกายน 63 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน   Analytical Skill for Logical  Thinking
12  พฤศจิกายน 63 Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน  (Kaizen for Improvement )
12  พฤศจิกายน 63 การบริหารงานขนส่ง
13  พฤศจิกายน 63 การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
16  พฤศจิกายน 63 เทคนิคปิดการขายได้ (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย) 
16  พฤศจิกายน 63 เทคนิคการจัดการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
17  พฤศจิกายน 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! 
17  พฤศจิกายน 63 ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste  New !!
18  พฤศจิกายน 63 สื่อสารอย่างไรด้วยการฟัง  Communication By Listening
18  พฤศจิกายน 63 หัวหน้างานในดวงใจ  (Supervisory IDOL)
19  พฤศจิกายน 63 สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ  ( Modern HR for Proactive and Effective People Management )
19  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่ !!! ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)
20  พฤศจิกายน 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
20  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่ !!!  การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC 
24  พฤศจิกายน 63 ยืนยันอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน  (Development Managerial Skills for Effective Management) 
25  พฤศจิกายน 63 7 Waste for Cost Reduction (การลดความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต)
25  พฤศจิกายน 63 เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
26  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่  !!! การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำงาน  Management for Cost reduction and Efficiency improvement  
27  พฤศจิกายน 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
27  พฤศจิกายน 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
30  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่  !!!  รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 
   
เดือน ธันวาคม 2563    
1 ธันวาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
3 ธันวาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
3 ธันวาคม 63 เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร  (Technical Standardization Organizations to develop 5 S)
4 ธันวาคม 63 สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7 ธันวาคม 63 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ  (สำหรับผู้ที่ต้องการเทคนิคการเจรจาปิดการขาย)
8 ธันวาคม 63 การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)
14 ธันวาคม 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
14 ธันวาคม 63 สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงาน” – ภาษาไทย
14-15 ธันวาคม 63 Intermediate Excel for Database and Special Functions
15 ธันวาคม 63 เทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวใจ สำหรับหัวหน้างาน  (Motivation Technique for Leadership) 
15 ธันวาคม 63 จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
15 ธันวาคม 63 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC 
16 ธันวาคม 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
16 ธันวาคม 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
16 ธันวาคม 63 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
17 ธันวาคม 63 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!!
17 ธันวาคม 63 การจัดทำ Smart JD based KPI and Competency
18 ธันวาคม 63 Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน  (Kaizen for Improvement )
21 ธันวาคม 63 เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
22 ธันวาคม 63 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
24 ธันวาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
24 ธันวาคม 63 หลักสูตรใหม่ !!! วิทยากรภายในมืออาชีพ
25 ธันวาคม 63 หลักสูตรใหม่ !! ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
29 ธันวาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
   
   
   
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  5
Visits:  2,515,651
Today:  2,439
PageView/Month:  51,328