สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
 
ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 


 
Google
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

 
หลักสูตร Public Training 2020

 

เดือน พฤศจิกายน 2563    
2 พฤศจิกายน 63

ารสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (อังกฤษ)  


(Win-Win by Smart ENGLISH Telephone Conversation as Profitable Business Tool) 

2-3 พฤศจิกายน 63 "เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน " (Workload Analysis & Workforce Management Workshop)
2-3 พฤศจิกายน 63 VDA6.3 Process Audit (2Day)
3 พฤศจิกายน 63 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!!
3 พฤศจิกายน 63 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน  Management skills improvement for Supervisor
3  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่  !!!  การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบสู่ยุคดิจิทัล ต้นทุนต่ำ   
5  พฤศจิกายน 63 ทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร  (Technical Standardization Organizations to develop 5 S)
5  พฤศจิกายน 63 การสรรหาเชิงรุก กับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR (เลื่อนจาก 22/9/63)
11  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่ !!! การวางแผน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามผลงาน 
12  พฤศจิกายน 63 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน   Analytical Skill for Logical  Thinking
12  พฤศจิกายน 63 Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน  (Kaizen for Improvement )
12  พฤศจิกายน 63 การบริหารงานขนส่ง
13  พฤศจิกายน 63 การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
13  พฤศจิกายน 63

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ  (PDPA)  

เลือนเปิด 4/12/63

16  พฤศจิกายน 63 เทคนิคปิดการขายได้ (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย) 
16  พฤศจิกายน 63 เทคนิคการจัดการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
16  พฤศจิกายน 63 การบริหารงานบุคคล กรณีสอบสวนความผิด กำหนดลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง  จ.ชลบุรี
17  พฤศจิกายน 63 ยืนยันเปิดอบรม สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! 
17  พฤศจิกายน 63 ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste  New !!
18  พฤศจิกายน 63 สื่อสารอย่างไรด้วยการฟัง  Communication By Listening
18  พฤศจิกายน 63 หัวหน้างานในดวงใจ  (Supervisory IDOL)
18  พฤศจิกายน 63 ยืนยันเปิดอบรม เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
19  พฤศจิกายน 63 ยืนยันเปิดอบรม สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ  ( Modern HR for Proactive and Effective People Management )
19  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่ !!! ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)
20  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่ !!!  การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC 
21  พฤศจิกายน 63 Public Speaking by Master Tony   การฝึกทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะ  (เน้นปฏิบัติ  6 ชม.)
23 พฤศจิกายน 63 ยืนยันเปิดอบรม  การบริหารการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
24  พฤศจิกายน 63 ยืนยันอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน  (Development Managerial Skills for Effective Management) 
24  พฤศจิกายน 63 ยืนยันเปิดอบรม เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
25  พฤศจิกายน 63 7 Waste for Cost Reduction (การลดความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต)
26  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่  !!! การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำงาน  Management for Cost reduction and Efficiency improvement  
27  พฤศจิกายน 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
30  พฤศจิกายน 63 หลักสูตรใหม่  !!!  รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 
30  พฤศจิกายน 63  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
เดือน ธันวาคม 2563    
3 ธันวาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
3 ธันวาคม 63 เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร  (Technical Standardization Organizations to develop 5 S)
4 ธันวาคม 63 ยืนยันอบรม สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4 ธันวาคม 63 เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน สำหรับ HR และ Line Manager
4 ธันวาคม 63 ยืนยันจัดอบรม การปรับตัวขององค์กรธุรกิจเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ  (Personal Data Protection Act, B.E. 2562)
8 ธันวาคม 63 การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)
9 ธันวาคม 63 การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำงาน  
11 ธันวาคม 63 OKRs  เพื่อการบริหารงาน
14 ธันวาคม 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
14 ธันวาคม 63 การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ  Effective E-mail Writing
14 ธันวาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
14-15 ธันวาคม 63 Intermediate Excel for Database and Special Functions
15 ธันวาคม 63 เทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวใจ สำหรับหัวหน้างาน  (Motivation Technique for Leadership) 
15 ธันวาคม 63 จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
15 ธันวาคม 63 การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC 
14 ธันวาคม 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
16 ธันวาคม 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
16 ธันวาคม 63 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
17 ธันวาคม 63 การจัดทำ Smart JD based KPI and Competency
18 ธันวาคม 63 Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน  (Kaizen for Improvement )
21 ธันวาคม 63 เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
22 ธันวาคม 63 การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!!
22 ธันวาคม 63 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
24 ธันวาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
24 ธันวาคม 63 หลักสูตรใหม่ !!! วิทยากรภายในมืออาชีพ
25 ธันวาคม 63 หลักสูตรใหม่ !! ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
29 ธันวาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
   
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  2
Visits:  2,577,199
Today:  3,071
PageView/Month:  52,176