สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก


ภาพสัมมนา
 

 

Google
 
 
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

แนะนำหลักสูตรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

 

 

หลักสูตร Public Training 2020

 

เดือนมกราคม 2563 
8 มกราคม 63 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น  
9 มกราคม 63 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
10 มกราคม 63 การบริหารความเสี่ยง  Enterprise Risk Management 
11 มกราคม 63 การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กร (Skill Matrix Setting & Implementation) 
14 มกราคม 63 การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน 
14 มกราคม 63 พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศสำหรับมือใหม่  (Principle of International Trade)
15 มกราคม 63 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ PDCA และ 8Ds
16 มกราคม 63 การใช้สมรรถนะเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency for HRM & HRD)
16 มกราคม 63 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติที่ใช่ (Hiring for the Right Attitude People) 
16 มกราคม 63 เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Documents)
16 มกราคม 63 เทคนิคการขายขั้นเทพ  (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
16 มกราคม 63 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
16 มกราคม 63 ระบบป้องกันความผิดพลาดแบบ POKA YOKE
17 มกราคม 63 OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
20 มกราคม 63

เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้โดนใจใช่ตาม Competency   

The Effective Selection and Interview according to Competency

20 มกราคม 63

การจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างได้ผล

(Effective Workload Collection)

20 มกราคม 63 การบริหารจัดซื้อในยุค Disruption
21 มกราคม 63 เพิ่มพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน ประสานให้เป็นหนึ่งเดียว (Boost Up Your Performance)
21 มกราคม 63

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

22 มกราคม 63

แปลงร่างสู่ OKRs Champion สำหรับ HR มืออาชีพ

(Becoming OKRs Champion for HR Professional)

22 มกราคม 63 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
22 มกราคม 63

เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0

23 มกราคม 63

การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน "การเขียน" อย่างมีประสิทธิผล (ไทย) ด้วย E-mail

24 มกราคม 63 จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ  (Psychology of Managing Task & People) 
24 มกราคม 63 การสรรหาเชิงรุก กับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR
25 มกราคม 63 ความตระหนักด้านคุณภาพและการปรับปรุงงาน (Quality Awareness & Work Improvement)
27 มกราคม 63 เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์  (สำหรับนักขายทางโทรศัพท์)
27 มกราคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!!  
28 มกราคม 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
29 มกราคม 63

การเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ หรือออกหนังสือต่าง ๆ  เขียนให้ดี  ให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร ??

29 มกราคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
29 มกราคม 63

เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

Signature Analysis for Selection Technique  

29 มกราคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
29 มกราคม 63

การวางแผนกำลังคนสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

(Workforce Planning Aspects for Professional HR)  

29 มกราคม 63 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นเมืออาชีพขั้นเทพ
29 มกราคม 63 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
30 มกราคม 63 เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 
30 มกราคม 63 เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools
30 มกราคม 63 พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
31 มกราคม 63 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
   
 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 4 กุมภาพันธ์ 63

 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

(Effective Communication for Supervisors/Managers)

5 กุมภาพันธ์ 63 กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
5 กุมภาพันธ์ 63

การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต 

(Waste Elimination and Cost Reduction in Production Line) 

6 กุมภาพันธ์ 63 การมอบหมายและติดตามงานเพื่อพัฒนาผลงานที่ยอดเยี่ยม (Effective Delegations for Great Results) 
6 กุมภาพันธ์ 63 Sale for Non Sale  (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
7 กุมภาพันธ์ 63 เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
10 กุมภาพันธ์ 63 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer) 
10 กุมภาพันธ์ 63

ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย

(Positive Attitude with Want to Sell and Successful in Sales

 11 กุมภาพันธ์ 63  วิธีคิดและวิธีการทำงานแบบ Agile เพื่อการปรับปรุงงาน HR  
 11 กุมภาพันธ์ 63  เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
12 กุมภาพันธ์ 63 นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer) 
12 กุมภาพันธ์ 63 กลยุทธ์การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
13 กุมภาพันธ์ 63 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
13 กุมภาพันธ์ 63 บริหารอย่างไรให้ได้ใจคน Gen Y (Unlocking Gen Y)
13 กุมภาพันธ์ 63 การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Aprraisal)  
16 กุมภาพันธ์ 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
17 กุมภาพันธ์ 63 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 8D
18 กุมภาพันธ์ 63 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for Non-HR Managers)
18 กุมภาพันธ์ 63

กฎเกณฑ์ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2010 

(International Commercial Terms 2010 : INCOTERMS 2010) 

18-19 กุมภาพันธ์ 63 การเป็นวิทยากรมืออาชีพ  The Professional Trainer 
19 กุมภาพันธ์ 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  
19 กุมภาพันธ์ 63 Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0
19 กุมภาพันธ์ 63 การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO ( ISO For Professional HR ) 
19 กุมภาพันธ์ 63 เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา
19 กุมภาพันธ์ 63 หัวหน้างานในดวงใจ (Supervisory IDOL)
20 กุมภาพันธ์ 63 Effective Presentaton by PowerPoint 
20 กุมภาพันธ์ 63 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
21 กุมภาพันธ์ 63 Excel Advanced for PivotTabel and Database Techniques
21 กุมภาพันธ์ 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!!
21 กุมภาพันธ์ 63 Service Mind  ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
22 กุมภาพันธ์ 63 สุดยอดเทคนิคการบริหารคนยุค 4.0  (People Management in 4.0 Era) 
25 กุมภาพันธ์ 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
25 กุมภาพันธ์ 63

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงลึกสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน HR มืออาชีพ

(In-depth HR For Professional HR Manager) 

26 กุมภาพันธ์ 63

พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ในยุค 4.0       

Skill Development for Modern Supervisor in 4.0 Age 

27 กุมภาพันธ์ 63 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
27 กุมภาพันธ์ 63 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  (How to Purchase Effectively)
27 กุมภาพันธ์ 63

ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน 

(Development Managerial Skills for Effective Management) 

28 กุมภาพันธ์ 63 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 
28 กุมภาพันธ์ 63 การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
29 กุมภาพันธ์ 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
เดือนมีนาคม 2563 
2 มีนาคม 63 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
3 มีนาคม 63 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติที่ใช่ (Hiring for the Right Attitude People)  
4 มีนาคม 63 การใช้สมรรถนะเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency for HRM & HRD) 
5 มีนาคม 63 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่
5 มีนาคม 63 บริหารลูกน้อง Gen Y และ Gen Z อย่างได้ใจและได้งาน  
9 มีนาคม 63 เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ  Professional Close Selling Technique 
10 มีนาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  
12 มีนาคม 63 โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร  ( On boarding & Mentoring Program )  
13 มีนาคม 63

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

13 มีนาคม 63 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ  (สำหรับผู้ที่ต้องการเทคนิคการเจรจาปิดการขาย)
16 มีนาคม 63 เทคนิคการขายขั้นเทพ  (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
17 มีนาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
17 มีนาคม 63 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
18 มีนาคม 63 7 Waste for Cost Reduction (การลดความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต)
18 มีนาคม 63 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น  
19 มีนาคม 63 การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กร (Skill Matrix Setting & Implementation) 
19 มีนาคม 63 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน   Analytical Skill for Logical  Thinking 
19 มีนาคม 63 ทักษะการสอนงานด้วยหลักการโค้ชชิ่ง(Coaching Skill)
20 มีนาคม 63 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นเมืออาชีพขั้นเทพ
20 มีนาคม 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต  (Communication and Crisis Management)
21 มีนาคม 63

การจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างได้ผล

(Effective Workload Collection)

22 มีนาคม 63 เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Documents)
23 มีนาคม 63 การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
23 มีนาคม 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
24 มีนาคม 63 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน  จ.ชลบุรี
24 มีนาคม 63 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
25 มีนาคม 63 เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 
26 มีนาคม 63 การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ
27 มีนาคม 63 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วย 5 Gen และ 5 why
27 มีนาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
27 มีนาคม 63 พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศสำหรับมือใหม่  (Principle of International Trade)  
29 มีนาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
31 มีนาคม 63 ปรับตัวให้เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักและได้ผลงานเป็นเยี่ยม (Becoming Leader that Employee Love & Deliver Great Results)
   
   
   
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  2
Visits:  1,958,148
Today:  1,270
PageView/Month:  51,387