สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

บริการของเรา


 
 

 

 
      **ข่าวประชาสัมพันธ์**      
เพียงแค่ท่านกด Like  HRD ZENTER ได้รับสิทธิ์ชำระค่าสัมมนาราคาพิเศษทันที !!! พร้อม Post หลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าร่วมสัมมนา

สนใจติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
เพื่อได้สิทธิ์ส่วนลดค่าสัมมนาทันที !!


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 200 %  

ตามประกาศกระทรวงการคลัง

 24 HOURS EVERYDAY
 
 
อาจารย์นิรันดร์  แย้มไผ่

พยาบาล ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) หลักสูตรการกู้ชีวิตขั้นสูง สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย

คลิก

              

              

อาจารย์สุธี  พนาวร

การศึกษา : ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฮิโตทสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2527
คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก การตลาดระหว่างประเทศ(ทุนมอนบุโช ของรัฐบาลญี่ปุ่น)
ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร พ.ศ. 2531 วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศและการเงิน

                        คลิก         

อาจารย์ศรัณย์  จันทพลาบูรณ์


MBA (With distinction) De Paul University ,Chicago, Illinois, USA บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์  การศึกษา ร่วมฝึกและรับประกาศนียบัตรในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิเช่น ผ่านหลักสูตรเพื่อเป็นวิทยากรลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ


คลิก   

อาจารย์พัชรี  แช่มช้อย 

ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ปริืญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาเอก (สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมปหามกุฎราชวิทยาลัย       

 

 

คลิก

อาจารย์ภูว์สมิง  กองเกิด

ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศบ. เกียรตินิยม) สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  , กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหววิทยาลัยรามคำแหง


คลิก

       

อาจารย์ยุทธวินัย   โชติจิรชยา

Mini Master of Management Program (NIDA: MMM รุ่น 39)

ปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR&OD) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

ประสบการณ์การทำงานในอดีต (บางส่วน)

อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

 อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

 

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ หลักสูตรด้าน Leadership , Management ,Teambuilding ,Walk Rally เป็นต้น

คลิกดูประวัติ
 

อาจารย์กรกนก  จึงภักดี

ระดับปริญโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ ปริญญาตรี นิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สา่ขาประชาสัมพันธ์

 

คลิก

 

อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  MINI MBA IN DIRECT SALES คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คลิก

 

อาจารย์เสนีย์  แดงวัง

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านการบริหารการตลาดและการขาย มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ USA ปริญญาโทด้านการเงิน มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ USA


คลิก

 

อาจารย์โสธญา  จิรสมรรถกิจ


ปริญญาโท The University of Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand ปริญญาตรี Bangkok University Bangkok, Thailand

คลิก

 

อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์

ปริญญาโททางด้านการตลาด (MSIMC : Master of Science in Integrated Marketing Communications) Loyola University U.s.A. ปริญญาตรีทางการตลาด (Business Administration : Maketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คลิก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณพงศ์  เที่ยงธรรม    

 Ph.D.Student : BU-U. of Nebraska M.B.A. (Marketing) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ B.Economics : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คลิก

 

อาจารย์ไมตรี  ทองประวัติ

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท เศรษฐษศาสตร์ Middle Tennessee State University, U.S.A.


 

คลิก

 

อาจารย์อมร  ถาวรมาศ

ในประเทศ ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาชั้นสูง วิชาการขายและการโฆษณา โรงเรียนพณิชยการพระนคร ปีการศึกษา 2506 ต่างประเทศ ศึกษาดูงานในประเทศยุโรป และสหรั,อเมริกา เกี่ยวกับการขาย การตลาด และคอมพิวเตอร์ ได้รับวุฒิบัตร Train the Trainer จาก Burroughs International Institute of England 


 

คลิก

ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์

Ph.D Sociology (ICCR Scholarship ทัน กพ.) จาก The University of Pune India, Australia, 1998 M.A. Sociology (honour) เกียรตินิยม จาก The University of Pune India, Australia, 1996  

คลิก


 

ศาตราภิชาน เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์  

 ปริญญาเอก Ph.D  in Religious Study  จาก  Almeda University. U.S.A. 

 ปริญญาเอก Ph.D in Business Administrationจาก LOUISSIANA STATE Univ. U.S.A
 ปริญญาโท  MPM สถาบัน American Academy of Project Management. U.S.A
 ปริญญาโท  M.A. NORTHERN ILLINOIS

University of U.S.A
 ปริญญาโท ศศม.(เทคโนโลยีสังคม) 

 มหาวิทยาลัยเกริก
 ปริญญาตรี B.A.(Training & Leadership)   

Almeda University. U.S.A.
 ปริญญาตรี วทบ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คลิก

 

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกุล

 ปริญญาเอก    ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    สาขาพุทธศาสตร์  ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ปริญญาโท     คณะนิเทศศาสตร์

สาขาประชาสัมพันธ์  ม.ศรีปทุม

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  . รามคำแหง


 คลิก

 

อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล

ระดับปริญญาตรีBachelor of Science Program (B.Sc.)

ระดับปริญญาโทMaster of Business Administration M.B.A. for Smart Managers

 

ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี ให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย ได้แก่ TOYOA HONDA,NISSAN,SCG,TOT,MBK,CPF,SET,DKSH

 

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

ด้านการขายด้านการตลาดด้านการบริการและด้านการบริหารจัดการ

 

 คลิกประวัติ

 

 

 

 

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอที  ให้กับสถาบันวิทยาการ สวทช. (เดิมชื่อศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที หลักสูตร Libre Officer ให้กับ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)


 คลิก
           

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา  

ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา

 ( PhD  Management, American University of Human Sciences, USA )

 

ประสบการณ์การทำงาน (บางส่วน)

อดีตผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บมจ. โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย )  

อดีตรองผู้อำนวยการการขาย  บจก โอสถสภา          

 

ปัจจุบัน วิทยากรรับเชิญให้องค์กรรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทจำกัดและมหาชน

อาจารย์พิเศษ...หลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ ให้มหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ

 

หลักสููตรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการขายและการตลาด

  คลิกประวัติ
     

อาจารย์ชยุตพงศ์  นิลอ่อน 

ปริญญาตรี  การบริการทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาตรีนิติศาสตร์

 คลิก

 

ดร.วรพจน์  นิลจู

ประกาศนียบัตรการสื่อสารทางภาษาโครงการ

ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเคมบริดส์ 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MBA  in Public  Administration จาก Rochville   University, U.S.A

Doctorate  in Business Administration , Rochville University, U.S.A.

 

 คลิก

 

อาจารย์กิติศักดิ์  วิวัฒน์ธนวงศ์

ปริญญโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) : วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ : วิชาเอกการตลาด  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 คลิก

อาจารย์องอาจ  ฉันทสมบัติ

ประสบการณ์ในการบรรยาย :ได้รับเกียรติเชิญเป็นู้ฝึกอบรมให้กับบริษัทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  และเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับสถาบันฝึกอบรมทั่วไป

 

 คลิก

อาจารย์เอกธนัช  ทวีสุขธนกุล

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ฺ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฺ

 

 คลิก

ดร.สุรชาติ  กิ่มมณี

ปริญญาเอก สา่ขา DEVELOPMENT ADMINISTRATION (INTERNATIONAL),NIDA

ปริญญาโท  สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิืทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี  สาขามนุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  คลิก 

  

ดร.อภิชัย  ศรีเมือง

ปริญญาเอก  รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาาสตร์  , นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์  (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 คลิก 

 

 

ดร.บดี   ตรีสุคนธ์

ปริญญาเอกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Bachelors Degree in Political Science (Personnel Administration ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Bachelor Degree in Business Administration (Marketing)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Masters Degree in Arts (Labor and Social Welfare Management) มหาวิทยาลัยเกริก

Masters Degree in Arts (Labor and Social Welfare Management)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  คลิก 
       

 

อาจารย์ อาทิตย์ ทองธรรมชาติ 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต(สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์เป็นวิทยากร 

 หลักสูตรการปฐมพยาบาล  หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย    หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรภัยพิบัติ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล  หลักสูตร ERT (ทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน)  

คลิกประวัติ

 

อาจารย์วิเชษฐ  เย็นกลม (อาจารย์ต้น)

 วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารองค์กรด้วยกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและกระบวนการผลิต                 

ประวัติการทำงานด้านวิทยากร:

วิทยากรบรรยาย

  • หลักสูตร การบริหารกิจกรรม Kaizen Suggestion ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  • หลักสูตร บทบาทคณะทำงานกิจกรรม SGA/Kaizen Suggestion จากการเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ
  • ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาผลผลิตให้กับหลายหน่วยงาน  อทิ บริษัท ยูอาร์ เคมิคอล , บริษัท คายามา นิคมอุตสาหกรรมโคราช ,บริษัท CCE โชคชัย  , บริษัท TOTOKU  เป็นต้น


คลิกประวัติ
 

อาจารย์ปัญญา  สุขขจีธำรง

 

 

นิติศาสตร์บัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลิก
     

 

อาจารย์ราเชน พันธุ์เวช

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( KMUTT – บางมด)


การทำงานปัจจุุบัน

วิทยากรด้านพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ,ทีปรึกษา นักเขียนปั้นตนเองให้เป็นผู้บริหาร

 

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ Leadership,Smart Job Description ,KPI's, Effective Action Plan, การประเมินผลงาน  Performance Coaching เป็นต้น

คลิกประัติ
     
      

 

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

 กำลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

การทำงานปัจจุบัน

ที่ปรึกษา วิทยากร และโค้ชด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและทรัพยากรมนุษย์


ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำ

 

ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leading the Team Program : Smart Leader, Smart Team)

 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisory) เป็นต้น

 

 

คลิกประวัติ
 

อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

 Industrial Engineering and

 Industrial Management

 

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ : Quality Management System (QMS)

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม : Environment Management System (EMS)

การบริหารทรัพยากรบุคคล : Human Resource Management System (HRM & HRD)

การปรับปรุงและการเพิ่มผลผลิต : Improvement Tools & Techniques

การบริหารทีมงาน : Teamwork

ทักษะการนำเสนอ : Presentation Skill


 คลิกประวัติ
 

อาจารย์พิมชนก พ่วงกระแสร์

ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท วิชาการจัดการกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา


คลิก

     
 

อาจารย์ประกิจ  ยิ่งวิเศษ

ปริญญา ตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คลิก

 

 

อาจารย์ปิยะธิดา  บูรพ์ภาค

ประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก AMERICAN ACADEMY OF ARTS ทางด้านสื่อโฆษณา Chicago,Ill. U.S.A.

ปริญญาโท M.A.NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Chicago


คลิก
 

อาจารย์สาโรจน์  วุฒิเนตร  

ปริญญาโท  การจัดการ การตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลิก
 

 

อาจารย์นิพัฒน์  ชัยวรมุขกุล   

กำลังศึกษา ปริญญาเอก Organization  Development ที่ SAIDI, Philippinesปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ MBA สาขาวิชาเอก Organization Development (การพัฒนาองค์กรธุรกิจ)เข้าอบรม Appreciative Inquiry จาก Dr. David Cooperider ผู้คิดค้น AI ที่ ABAC

 

คลิก 
 

อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์    

วิทยาลัยพณิชยการพระนคร

 สาขาเอก  วิชาเลขานุการบริหาร  (ปี 2512)  วิทยากรบรรยาย  มากว่า  25  ปี

คลิก
 

 

อาจารย์อเนกลาภ  สุทธินันท์      

ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์มทาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารงานบุคคล คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คลิก
 

 อาจารย์นิพัฒน์  เอี่ยมสมบูรณ์

ปริญญาโท  สาขาครุศาสตร์เทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลัาธนบุรี


คลิก 
 

 อาจารย์กิติศักดิ์  พวงบุปผา 

ประสบการณ์  ครูฝึกและวิทยากร บริษัท ซานโต้ ไฟร์ เทรนนิ่ง ครูฝึกและวิทยากรบริษัท ลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ , กู้ภัยเหตุโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก อ.ท่าศาลา ต.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช , กู้ภัยเหตุโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์

คลิก
   

อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา

ปัจจุบัน  :  วิทยากรบรรยายงานบริหารงานบุคคล , ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน / กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ , ที่ปรึกษาการบริหารผลงานและการประเมินผลงานสมัยใหม่ , ที่ปรึกษาการจัดทำ Job Description

คลิก 
 

อาจารย์จอมพล  จีบภิญโญ

การศึกษา :  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
(บริหารทรัพยากรมนุษย์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

 คลิก 
ดร.อิสรกุล  ถมังรักษ์สัตว์ 

ที่ปรึกษา และวิทยากร  สถาบันสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ  Business
English Quick and Easy, สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ
 IEO Study  Aboard

คลิก

 

 

อาจารย์สานุพันธ์   ใบศรี

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมาย ควบคุมและติดตามงาน

คลิก

  อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากทั้งงานประจำที่ทำงานด้านฝึกอบรม
ที่ปรึกษาตลอดเวลา
16 ปีที่ผ่านมา  และการได้รับ ประกาศนียบัตรด้านไอที  ในฐานะวิทยากรฝึกอบรมจากบริษัทไมโครซอฟท์ 


คลิก

 

อาจารย์อัครินทร์   ภูทองกลม

หลักสูตรการบรรยายและมีความเชี่ยวชาญ  : 

         
Effective Personality for Success. Effective Personality for Top Sale  & Service. Effective Personality for Training  officer.   Effective Personality for Career.  Smart Look for Trainer.

 

 

คลิก

อาจารย์สมชาย หลักคงคา

หัวข้อการบรรยายที่ชำนาญ

กม. แรงงาน กับการบริหารบุคคล, ประกันสังคม กับสิทธิประโยชน์ 7 ประการ,

EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง, เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำด้วยหัวใจ IM} 

การเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, เทคนิคการลดอัตรา

การหยุดงานอย่างมีประสิทธิผล ฯลฯ

 

 

 คลิก

อาจารย์สุนิมิต  ประทีปเสน

อาจารย์พิเศษ  สาขาสิ่อสารการตลาด  คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

อาจารย์พิเศษ  สาขาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม

วิทยากรบรรยายเรื่อง Rebranding โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ

จัดอบรมเรื่อง Service Minded "บริการจากใจเรา...ถึงใจคุณ" ฯลฯ

 

 

คลิก

 

 

 

 

 

อาจารย์พิศิษฐ  หลักแหลม


ประสบการณ์วิทยากรภายในบริษัท ช่างซ่อม บำรุงรักษา รถ Forklift 40 ปี

คลิก

         

 

 

 

 

อาจารย์กฤติพงศ์  เดชส่งจรัส

การศึกษา :  ปริญญาโท การบริหารจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- Certified Interactive  trainer  from  ICMA  University, Washington D.C.USA.  Certified Case Research & Writing from Pepperdine University Malibu, California .USA


 คลิก 

 

 

อาจารย์ธำรงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์ 

ปัจจุบัน  : วิทยากร/ที่ปรึกษาอิสระด้านการจัดการและบริหารงานบุคคล

ประสบการณ์การทำงาน : กว่า 25 ปีในการบริหารงานบุคคล


 คลิก

 

 

อาจารย์ ภานุพันธ์ ส่องช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ:หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและหลักสูตรการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า ความรู้เรื่องอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เป็นต้น


คลิก
 

 อาจารย์ พัชราภรณ์ ตู้วชิรกุล   (อ.แพท)

วิทยากรที่ส่งมอบหลักสูตรจากประสบการณ์จริง 20 ปี จากระดับปฏิบัติการจนถึงระดับการวางกลยุทธ์ 


คลิกดูประวัติ 
       

อาจารย์มงคล  กรัตะนุตถะ

รัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 วิทยากรประจำหลักสูตร “Positive Thinking for Life”

วิทยากรประจำหลักสูตร “10 Tool for Supervisory Skills”


ตลิกดูประวัติ
 
 
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140เบอร์โทร 089-606-0444 ,089-773-7091, 090-645-0992 

E-mail : hrdzenter@gmail.com   www.hrdzenter.com

www.facebook.com/hrdzenter

 
Online:  6
Visits:  2,515,732
Today:  2,520
PageView/Month:  51,409