Gallery Album(s) » Album "Public Training >> ���������������������������"
 • พวกเราสู้ !!!!เฮ้...
  พวกเราสู้ !!!!เฮ้...
 • ทุกคนตั้งใจมาก ๆ เลยค่ะ
  ทุกคนตั้งใจมาก ๆ เลยค่ะ
 • ท่านวิืทยากร กำลัีงให้คำแนะนำกับผู้เ้ข้าอบรมทุกท่านอย่างเต็มที่
  ท่านวิืทยากร กำลัีงให้คำแนะนำกับผู้เ้ข้าอบรมทุกท่านอย่างเต็มที่
 • รวมพลคนเก่ง ๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ
  รวมพลคนเก่ง ๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ
 • บรรยากาศภายในห้องสัมมนา ตั้งใจกันทุกท่านเลยค่ะ ^_^
  บรรยากาศภายในห้องสัมมนา ตั้งใจกันทุกท่านเลยค่ะ ^_^
 • ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านอาจารย์วินิจฉัย รังสิธนานนท์ ในการให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
  ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านอาจารย์วินิจฉัย รังสิธนา ...
 
Online:  4
Visits:  4,183,562
Today:  2,018
PageView/Month:  15,060